Tids­lin­je 1813–1873

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder David Livingston­e -

1813 En fram­ti­da upp­täc­ka­re

Da­vid Living­sto­ne föd­des 19 mars 1813 i den lil­la byn Blan­ty­re, strax sö­der om Glas­gow. Han var det and­ra bar­net i ord­ning­en i ar­be­tar­fa­mil­jen. To­talt var de sju sys­kon.

1823 Skol­gång

Da­vid Living­sto­ne bör­ja­de ar­be­ta på en bo­mulls­fa­brik när han var tio år gam­mal. Han stu­de­ra­de på kväl­lar­na och hans pap­pa lär­de ho­nom att lä­sa och skri­va.

1836 Går vi­da­re med stu­di­er­na

Den unga skot­ten kva­la­de in på An­der­son’s Uni­ver­si­ty i Glas­gow. Han för­dju­pa­de si­na stu­di­er i me­di­cin och te­o­lo­gi och blev in­tres­se­rad av na­tur­histo­ria.

1841 Förs­ta upp­dra­get

Ryk­tet om hans kun­ska­per spred sig och Living­sto­ne blev upp­ta­gen i Lon­don Mis­sio­na­ry So­ci­e­ty. Han skic­ka­des på ett upp­drag i Ka­la­ha­ri­ök­nen i söd­ra Afri­ka. Hans am­bi­tion var att spri­da kris­ten­dom och ”ci­vi­li­sa­tion” hos ur­be­folk­ning­en.

1845 Lyck­ligt gift

När han åter­vän­de hem från re­san gif­te han sig med Ma­ry Mof­fat, dot­ter till en mis­sio­när. De fick tre sö­ner och tre dött­rar till­sam­mans.

1856 Hem­koms­ten

Ef­ter sin ex­pe­di­tion åter­vän­de Da­vid Living­sto­ne hem till Stor­bri­tan­ni­en och blev hyl­lad som na­tio­nal­hjäl­te. Han tur­ne­ra­de lan­det runt med fö­re­läs­ning­ar. Hans bok Mis­sio­na­rytra­vel­sand Re­se­ar­chesin­sout­h­af­ri­ca blev en bäst­säl­ja­re.

1858 Till­ba­ka till Afri­ka

Den nu be­röm­de upp­täc­ka­ren på­bör­ja­de sin hitin­tills längs­ta ex­pe­di­tion, ett fem år långt ut­fors­kan­de av öst­ra och cen­tra­la Afri­ka. Hans hust­ru Ma­ry dog tra­giskt nog i ma­la­ria 1862.

1864 På­tryck­ning­ar från re­ge­ring­en

Ef­ter en frukt­lös re­sa be­ord­ra­de den brit­tis­ka re­ge­ring­en Living­sto­ne att åter­vän­da hem. Väl hem­ma bör­ja­de skot­ten att skri­va om sla­ve­ri­ets för­fär­li­ga verk­lig­het. Det var förs­ta gång­en som en bre­da­re all­män­het i väst­värl­den fick kän­ne­dom om den­na.

1866 En sista ex­pe­di­tion

Med pri­vat fi­nan­sie­ring gav sig Living­sto­ne än en gång av till Afri­ka. Den här gång­en le­ta­de han ef­ter Ni­lens käl­la. Han tog ock­så till­fäl­let i akt att när­ma­re un­der­sö­ka slav­han­deln.

1873 De sista åren

Ef­ter åra­tal av upp­täckts­re­sor fick Living­sto­ne pro­blem med häl­san och dog den 30 april 1873. Han be­grav­des i West­mins­ter Ab­bey och blev ihåg­kom­men som en av Stor­bri­tan­ni­ens störs­ta ut­fors­ka­re i histo­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.