RO­ALD AMUND­SEN 1872–1928

Stora upptäckare - - De Yttersta Gränserna Kapplöpnin­gen Till Sydpolen -

Han var född i en släkt av skepps­re­da­re och kap­te­ner i Bor­ge i Nor­ge. Amundsens mam­ma vil­le att han skul­le und­vi­ka släk­tens ma­ri­ti­ma af­fä­rer och istäl­let bli lä­ka­re. Ro­ald höll löf­tet till sin mor än­da fram till hen­nes död när han var 21 år gam­mal. Då av­slu­ta­de han si­na stu­di­er på uni­ver­si­te­tet och an­slöt sig istäl­let 1897 till en bel­gisk antark­tisk ex­pe­di­tion som förs­te­styr­man. Han led­de det förs­ta tea­met som nåd­de Sydpolen och fort­sat­te si­na upp­täckts­re­sor ef­ter det. Amund­sen rap­por­te­ra­des för­svun­nen den 18 ju­ni 1928 på ett flygupp­drag i sam­band med en hjäl­pin­sats i Ark­tis.

Kort­bio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.