Ro­ald Amund­sen för­svin­ner

Stora upptäckare - - De Yttersta Gränserna Kapplöpnin­gen Till Sydpolen -

Ef­ter sin fram­gång med att ta sig ige­nom Nord­väst­pas­sa­gen fort­sat­te Amund­sen att del­ta i oli­ka po­lar­­ut­forsk­nings­ex­pe­di­tio­ner, bland an­nat till Nord­ost­pas­sa­gen, Nord­po­len och Sydpolen. År 1926 gjor­de han till­sam­mans med 15 and­ra be­sätt­nings­män, där­ibland den ita­li­ens­ke pi­lo­ten och in­gen­jö­ren Um­ber­to No­bi­le, den förs­ta över­flyg­ning­en av Nor­ges polartrak­ter. Flyg­ning­en gjor­des i ett luft­skepp som No­bi­le flög och själv ha­de kon­stru­e­rat.

Li­te drygt två år se­na­re, i ju­ni 1928, del­tog Amund­sen i en rädd­nings­o­pe­ra­tion i Ark­tis när hans plan för­svann. Han och be­sätt­ning­en om­bord, där­ibland den be­röm­de nors­ke pi­lo­ten Leif Di­etrich­son, le­ta­de ef­ter No­bi­les luft­skepp Ita­lia som ha­de kra­schat på hem­väg från Nord­po­len. Ett sista ra­di­o­med­de­lan­de ha­de upp­fat­tats från pla­net ti­di­ga­re sam­ma dag, men se­dan följ­de tyst­nad. Se­na­re hit­ta­de man flyg­plans­de­lar ut­an­för nors­ka kus­ten i höjd med Trom­sö. Man an­tar att pla­net kan ha stör­tat nå­gon­stans i Ba­rents hav, för­mod­li­gen på grund av då­lig sikt i dim­migt vä­der. He­la vra­ket åter­fanns ald­rig och in­te hel­ler krop­par­na ef­ter Amund­sen och res­ten av flyg­be­sätt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.