Rymd­kapp­löp­ning­en

Stora upptäckare - - De Yttersta Gränserna Jurij Gagarin -

Un­der se­na­re de­len av 1900-ta­let del­tog Sov­je­tu­ni­o­nen och USA i en in­ten­siv kapp­löp­ning om her­ra­väl­det i rym­den. Bå­da län­der­na vil­le va­ra först med en sa­tel­lit i om­lopps­ba­na runt jor­den. Rymd­kapp­löp­ning­en bör­ja­de som­ma­ren 1955 då Sov­je­tu­ni­o­nen be­sva­ra­de USA:S till­kän­na­gi­van­de om att de ”inom en nä­ra fram­tid” tänk­te skju­ta upp en rymd­far­kost. Ri­va­li­te­ten mel­lan de bå­da su­per­mak­ter­na bör­ja­de ef­ter and­ra världs­kri­get och drevs av po­li­tis­ka mot­sätt­ning­ar och mi­li­tä­ra spän­ning­ar mel­lan de två län­der­na.

Sov­je­tu­ni­o­nen väg­ra­de att lå­ta sig be­seg­ras och sköt upp rymd­far­kos­ten Sput­nik 1 i om­lopps­ba­na runt jor­den i ok­to­ber 1957. Sput­nik var en 58 cen­ti­me­ter stor obe­man­nad far­kost som skul­le ba­na väg för Sput­nik 2, som ha­de med sig det förs­ta dju­ret upp i rym­den – en gat­hund som het­te Lai­ka.

USA blev myc­ket be­kym­rat över Sov­jets fram­gång­ar och sjö­sat­te sitt sa­tel­lit­pro­gram Pro­ject Van­gu­ard myc­ket ti­di­ga­re än de ha­de tänkt. När sa­tel­li­ten skul­le skju­tas upp i rym­den följ­des hän­del­sen av mil­jo­ner tv-tit­ta­re run­tom i USA – och vad de fick se var ett full­stän­digt miss­lyc­kan­de. Di­rekt ef­ter star­ten ex­plo­de­ra­de sa­tel­li­ten fle­ra gång­er, vil­ket fick ame­ri­ka­ner­na att se löj­li­ga ut när tid­ning­ar­na rap­por­te­ra­de om sa­ken.

Lär­do­mar­na av ”Flop­nik” gjor­de att USA skyn­da­de på ar­be­tet med sin Ju­no I-ra­ket. Den 31 ja­nu­a­ri 1958 kun­de USA för förs­ta gång­en få upp en sa­tel­lit i ba­na runt jor­den.

Rymd­kapp­löp­ning­ens näs­ta steg vanns av Sov­je­tu­ni­o­nen som skjöt upp den förs­ta män­ni­skan – Ga­ga­rin – i om­lopps­ba­na runt jor­den.

Ut­an den­na pi­on­jär­gär­ning ha­de vi kanske in­te idag kun­nat skic­ka obe­man­na­de far­kos­ter till må­nen, Ve­nus och Mars och vi­da­re i sol­sy­ste­met, och be­man­na­de rymd­fär­der ha­de kanske ald­rig hänt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.