Vi­king­ar­nas för­lo­ra­de ri­ken

Från Ka­na­da till Kon­stan­ti­no­pel plund­ra­de och hand­la­de vi­king­ar­na ge­nom värl­den på jakt ef­ter land och ri­ke­do­mar.

Stora upptäckare - - Innehåll -

De plund­ra­de och be­drev han­del på jakt ef­ter land och ri­ke­do­mar.

De blir of­ta fram­ställ­da som blod­törs­ti­ga plund­ra­re, men vi­king­ar­na var ett folk som res­te till fler plat­ser i den ti­di­ga me­del­ti­dens Eu­ro­pa än någ­ra and­ra. Från Skan­di­na­vi­en res­te de ut för att hit­ta fö­da, land och ri­ke­do­mar. De grun­da­de fle­ra kung­a­dö­men i den då kän­da värl­den. I hund­ra­tals år var de­ras lång­skepps­flot­ta en fruk­tad syn för den land­fas­ta be­folk­ning­en bland sax­a­re, fran­ker och and­ra folk. Men nord­män­nen var li­ka myc­ket han­dels­män som plund­ra­re och han­deln hjälp­te till att fi­nan­si­e­ra de­ras lång­vä­ga ex­pe­di­tio­ner. Med sig från Nor­den ha­de de päls­verk, ull och val­ben som de byt­te mot sil­ver, sil­ke och kryd­dor. Se­na­re kun­de des­sa lyx­va­ror säl­jas vi­da­re. Om de hand­la­de el­ler plund­ra­de be­rod­de mest på vil­ket som var mest lön­samt.

Vi­king­ar­na är kanske mest av allt kän­da för si­na at­tac­ker på Brit­tis­ka öar­na, att de in­för­de Da­nagäl­den och att de slogs emot Al­fred den Sto­re. Men de för­de si­na lång­skepp över he­la Eu­ro­pa, styr­de över fle­ra län­der och nåd­de så långt som till de­lar av Asi­en, Ame­ri­ka och Afri­ka. Från New­found­land i väs­ter till Ki­ev i ös­ter trot­sa­de de oräd­da nord­bor­na hav och flo­der och många död­li­ga hot. Kanske kan de fram­stå som vil­dar, men det är vi­king­ar­na vi har att tac­ka för eta­ble­ring­en och ut­veck­ling­en av många eu­ro­pe­is­ka kung­a­dö­men som skul­le blomst­ra långt ef­ter att vi­kinga­ti­den var över.

s.32 s.30 s.37 s.34 s.35 ■ ■ ■ ■ s.36 ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.