Seg­la med Co­lum­bus

En dag med be­sätt­ning­en om­bord på Christo­fer Co­lum­bus flagg­skepp, på väg mot Nya värl­den över At­lan­ten – år 1492.

Stora upptäckare - - Innehåll -

Hur var li­vet om­bord för en sjö­man på väg mot Nya värl­den?

Som sjö­man på väg mot det okän­da Ame­ri­ka råd­de ing­en brist på ar­bets­upp­gif­ter. Ar­be­tet var hårt och i många fall far­ligt. Man be­gav sig iväg mot okän­da vat­ten un­der pres­sa­de för­hål­lan­den, sov­plat­ser­na var till­fäl­li­ga och im­pro­vi­se­ra­de och ma­ten blas­kig och smak­lös. Ex­pe­di­tio­nens flagg­skepp San­ta Ma­ria över­gavs då det gick på grund ut­an­för Hai­ti i de­cem­ber 1492 men är och för­blir än­då en vik­tig sym­bol för Co­lum­bus upp­täck­ter. Här har hon an­vänts som ex­em­pel för att be­skri­va li­vet om­bord på ett se­gel­far­tyg på 1400-ta­let.

FRUKOST

Strax in­nan förs­ta mor­gon­pas­set gick be­sätt­ning­en upp och åt frukost. Det in­ne­bar för det mesta en kall mål­tid och kun­de be­stå av salt fisk, någ­ra kex och en ost­bit (den färs­ka ma­ten åts upp un­der de förs­ta vec­kor­na om­bord ef­tersom den fort blev då­lig). Fö­dan om­bord på San­ta Ma­ria var en­kel men gans­ka nä­rings­rik­tig.

SKIFTET BÖRJAR

Be­sätt­ning­en de­la­des in i två skift som ha­de vak­ten var fjär­de tim­me. Den förs­ta vak­ten som kal­la­des Cu­ar­tos bör­ja­de sju på mor­go­nen. Var och en ha­de spe­ci­fi­ka ar­bets­upp­gif­ter. Två man pla­ce­ra­des på för­däck, två vid stor­mas­ten och en i ut­ki­ken och så vi­da­re. En sjö­man ha­de i upp­drag att hål­la ord­ning på kom­pass­rikt­ning­en och far­ty­gets has­tig­het och fick si­na or­der från styr­man el­ler lots.

ATT SÄT­TA SE­GEL

En del av de all­män­na plik­ter­na för al­la på förs­ta vak­ten var att his­sa, ha­la och an­pas­sa seg­len med hjälp av oli­ka li­nor, rep el­ler tam­par. Al­la i be­sätt­ning­en skul­le även ut­fö­ra un­der­håll av sin egen och far­ty­gets ut­rust­ning ef­ter be­hov och till­fäl­le. Det var van­ligt med sång un­der ar­be­tet, vil­ket höll mo­ra­len up­pe och den ge­men­sam­ma ryt­men un­der­lät­ta­de det tunga ar­be­tet.

”De fles­ta i be­sätt­ning­en fick för­sö­ka hit­ta en sov­plats så gott de kun­de.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.