Sol­dat un­der upp­täck­ter­nas epok

Un­der upp­täck­ter­nas era seg­la­de conquista­do­rer­na över At­lan­ten till Ame­ri­ka på jakt ef­ter be­röm­mel­se och ri­ke­dom. Men de stöt­te på mot­stånd från ur­be­folk­ning­en och de­ras kri­ga­re.

Stora upptäckare - - Innehåll -

Så kläd­de sig sol­da­ter­na som slogs om kon­trol­len över Nya Vär­den.

Pre­cis som svär­den var conquista­dor­­er­nas stål­rust­ning­ar till­ver­ka­de i To­le­do. Så­da­na bröst­plå­tar och rust­ning­ar läm­na­de få öpp­na sår­ba­ra punk­ter för mot­stån­da­ren att träffa. Az­te­ker­nas och inka­fol­kets pri­mi­ti­va trä­va­pen var in­ef­fek­ti­va. Sam­ti­digt...

Conquista­do­rer­nas iko­nis­ka stål­hjäl­mar ha­de ett fram­trä­dan­de krön och böj­da si­dor. De fles­ta conquistad­orer fö­re­drog en en­kel hjälm som täck­te hjäs­san och top­pen av hu­vu­det me­dan and­ra ha­de hjäl­mar som skyd­da­de he­la skal­len och ba­ra läm­na­de en li­ten...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.