Om­bord på Tudor­ti­den

Eng­land, 1485–1603

Stora upptäckare - - Innehåll -

Vad du kun­de för­vän­ta dig som sjö­man om­bord på ti­dens far­tyg.

Det är en van­lig fö­re­ställ­ning att Eng­land är en av histo­ri­ens sto­ra sjö­fa­rar­na­tio­ner. Men un­der Tudor­ti­den är det verk­li­gen så långt från san­ning­en man kan kom­ma. Vid den­na tid är det de spans­ka skep­pen som do­mi­ne­rar ha­ven och Eng­lands flot­ta är out­veck­lad. Många sjö­män hål­ler sig helst längs kus­ten och är tvek­sam­ma in­för att ge sig ut på öpp­na ha­vet. Star­ka­re sjö­na­tio­ner har bätt­re na­vi­ga­tions­ut­rust­ning och kun­ska­pen och kom­pe­ten­sen för att kun­na an­vän­da den. Där­för kan de ock­så ta sig läng­re bort och plund­ra fjär­ran län­der. Eng­land lig­ger ef­ter. Li­vet till sjöss kan in­ne­bä­ra en chans att bli rik och be­römd och att få upp­le­va spän­nan­de även­tyr, men det är lång­t­i­från risk­fritt. För­hål­lan­de­na om­bord på Tudor­ti­dens se­gel­far­tyg är trånga, far­li­ga och luk­tar il­la. Det kan ta fle­ra år att kom­ma till­ba­ka från en seg­lats, om man alls åter­vän­der. Över­lev­nad hand­lar om slump och tur men det finns någ­ra över­lev­nads­knep att ta del av för att öka di­na chan­ser.

HANDBOK FÖR TIDSR ESENÄREN

För­hål­lan­de­na om­bord är in­te pre­cis lyx­i­ga för en van­lig sjö­man. Man är många som de­lar på ett ut­rym­me el­ler så sover man på däck. I de små trånga hyt­ter som finns räc­ker ytan knappt till för att kun­na läg­ga sig ner och det finns inga föns­ter. Med...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.