Ar­vet ef­ter Mar­co Po­lo

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Marco Polo -

Mar­co Po­los bok dik­te­ra­des i all hast för en med­fånge un­der hans tid som krigs­fånge i Genua 1299. Den bru­kar kal­las för En be­skriv­ning av värl­den el­ler Re­sor­na. Det var fö­re boktryckar­kons­tens tid i Eu­ro­pa, så boken pub­li­cer­ades ge­nom att oli­ka skri­va­re ko­pi­e­ra­de den. Ori­gi­na­let för­svann ti­digt och av­skrif­ter­na för­vanska­des av tillägg, stryk­ning­ar och fel som de me­del­ti­da ko­pis­ter­na gjor­de. Ef­tersom ing­en an­nan in­for­ma­tion fanns till­gäng­lig bör­ja­de man snart be­trak­ta Re­sor­na som en sam­ling sa­gor.

Det skul­le drö­ja näs­tan 200 år in­nan Mar­co Po­los bok fick sin sto­ra be­ty­del­se. När ut­bild­ning­en och bild­nings­re­sor­na i Eu­ro­pa tog fart un­der re­näs­san­sen var det många som un­der si­na re­sor kom fram till att myc­ket av vad Mar­co Po­lo be­rät­ta­de fak­tiskt stäm­de. Det se­na 1400-ta­let var en tid för upp­täck­ter då eu­ro­pé­er­na sök­te sig läng­re ös­terut för att hand­la med Syd­osta­si­en och Ki­nas in­land. Mar­co kal­la­de nor­ra Ki­na för Ca­taia ef­ter det mon­go­lis­ka or­det Khi­a­tad.

När por­tu­gi­ser­na ha­de hit­tat sjö­vä­gen för att run­da Afri­ka i sö­der blev Christo­fer Co­lum­bus in­spi­re­rad av Mar­co Po­los bok och den kar­ta som ha­de gjorts ba­se­rad på Mar­cos be­rät­tel­ser. En­ligt den­na kar­ta skul­le det kun­na fin­nas en snab­ba­re rutt väs­terut till Asi­en, över At­lan­ten. På så sätt skul­le man nå Ki­na di­rekt ut­an att be­hö­va run­da Afri­ka. Men por­tu­gi­ser­na var lo­ja­la med sin egen upp­täckt och av­vi­sa­de Co­lum­bus idé om att för­sö­ka nå Asi­en ge­nom att seg­la väs­terut. Då gick han till det spans­ka ho­vet och fö­reslog sam­ma sak för dem. Kung Fer­dinand och drott­ning Isa­bel­la ha­de ing­et att för­lo­ra och gick med på för­sla­get. Re­sul­ta­tet blev som be­kant att Co­lum­bus så små­ning­om upp­täck­te att At­lan­ten in­te nåd­de än­da till Ki­na. Det fanns en an­nan kon­ti­nent i vägen, men när han an­län­de dit år 1492 trod­de Co­lum­bus först att han verk­li­gen hit­tat sjö­vä­gen till Ki­na. Det var för­stås Kari­bi­en och Ame­ri­ka el­ler vad som skul­le kom­ma att kal­las Nya värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.