Far­tygs­ty­per

BEFÄL ZHENG HE DESTINATIO­N IN­DI­EN UPP­DRAG HAN­DEL

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Den Kinesiska Skattflott­an -

SKATT­SKEPP BE­SÄTT­NING: ~1 000 MAN

Man tror att de kan ha va­rit 137 me­ter långa och 55 me­ter bre­da. Skatt­skep­pen var ut­for­ma­de för att kun­na trans­por­te­ra stor last och im­po­ne­ra på åskå­da­re. Styr­ka: Kun­de trans­por­te­ra enor­ma mäng­der gods och män­ni­skor. Svag­het: Svår­ma­nö­vre­rad.

MACHUAN BE­SÄTT­NING: ~100 MAN

Machuan-skep­pens stor­lek mot­sva­ra­de un­ge­fär två tred­je­de­lar av skatt­skep­pens och de­ras funk­tion var att fors­la häs­tar, re­pa­ra­tions­ut­rust­ning och an­nat som be­höv­des på re­san. Styr­ka: Kun­de föl­ja flot­tan och ut­fö­ra re­pa­ra­tio­ner. Svag­het: Olämp­ligt för strid.

ZHANCHUAN BE­SÄTT­NING: ~75 MAN

Bland de mind­re far­ty­gen fanns så­da­na som fors­la­de ris och trup­per. Men all­ra minst var de pig­ga och lätt­ma­nö­vre­ra­de Zhan­chu­an­skep­pen som var ut­for­ma­de för strid. De var un­ge­fär 50 me­ter långa. Styr­ka: Lätt­ma­nö­vre­ra­de skepp som kun­de för­sva­ra flot­tan. Svag­het: Li­ten last­ka­pa­ci­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.