09 Aden

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Den Kinesiska Skattflott­an -

Den ur­gam­la sta­den Aden i Je­men är byggd i kra­tern av en länge in­ak­tiv vul­kan och var en av Ki­nas väl­be­höv­li­ga al­li­e­ra­de. Sta­den var vik­tig ef­tersom den låg längs han­dels­rut­ten mel­lan Eu­ro­pa och In­di­en. Aden stod så högt i Ki­nas akt­ning att Yong­le-kej­sa­ren Cheng­zu skic­ka­de med två sär­skil­da sän­de­bud för att bi­stå Zheng He vid hans förs­ta be­sök här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.