Reg­ler om­bord

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Att Resa På Tudortiden -

Följ reg­ler­na.

Straf­fen är väl­digt hår­da för den som bry­ter dem. Ex­em­pel­vis köl­hal­ning – att dras un­der skep­pet i ett rep.

För­sök att få i dig frukt och grön­sa­ker.

Det gör att du får till­räck­ligt med C-vi­ta­min för att hål­la skör­bjug­gen stång­en. Det fanns fak­tiskt någ­ra kap­te­ner som upp­täck­te det­ta långt in­nan man för­stått det ve­ten­skap­li­ga sam­ban­det.

Njut av le­dig tid.

Sjö­män spe­la­de spel som back­gam­mon och tär­nings­spel, och un­der­höll varand­ra ge­nom att spe­la mu­sik på enk­la in­stru­ment som ex­em­pel­vis flöjt.

Se ef­ter di­na till­hö­rig­he­ter.

Un­der så pres­sa­de – och trånga – för­hål­lan­den är det lätt att sa­ker för­svin­ner. Många sjö­män mär­ker si­na sa­ker med si­na ini­ti­a­ler el­ler ett bo­mär­ke för att de ska kun­na bli iden­ti­fi­e­ra­de om de kom­mer bort.

Fall in­te över­bord.

Väl­digt få sjö­män kan sim­ma och det finns skrock­ful­la fö­re­ställ­ning­ar om att in­te för­sö­ka räd­da nå­gon som fal­ler över­bord.

Var in­te rädd för djur.

Dels finns det djur om­bord som ska bli pro­vi­ant, och dels finns det gott om and­ra djur, till ex­em­pel råt­tor.

För­vän­ta dig in­te en god natts sömn.

Häng­mat­tor att so­va i fö­re­kom­mer in­te om­bord på eng­els­ka skepp för­rän 1596.

Pla­ne­ra in­te för fram­ti­den.

En sjö­mans för­vän­ta­de livs­tid är väl­digt låg. Att ha en väl­dig tur är minst li­ka vik­tigt som att va­ra skick­lig om du ska ha en chans att över­le­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.