Upp­täckt av gran­nar

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Upptäckten Av Australien -

Me­dan de eu­ro­pe­is­ka upp­täc­kar­na så små­ning­om när­ma­de sig, ha­de när­ma­re gran­nar re­dan för länge se­dan fått kon­takt med det sto­ra lan­det i sö­der och dess förs­ta in­vå­na­re.

Mel­lan 1500- och 1800-ta­len – kanske re­dan så ti­digt som på 1100-ta­let – ha­de sjö­män från Ma­kas­sar i Su­lawesi (som lig­ger i nu­ti­da In­do­ne­si­en) skör­dat sjö­gur­kor för den ki­ne­sis­ka mark­na­den. De sål­de ty­ger, to­bak, kni­var och yx­or, ris och gin till ur­be­folk­ning­en i Austra­li­en. I ut­byte fick de rätt att fis­ka i abo­ri­gi­ner­nas vat­ten, sköld­padds­skal, pär­lor och tim­mer av cy­press­trä. Fle­ra abo­ri­gi­ner följ­de med de ma­kas­sis­ka bå­tar­na för att del­ta i ar­be­tet med att skör­da tre­pang (sjö­gur­ka).

Kon­tak­ter­na mel­lan fol­ken in­ne­bar allt från sprid­ning­en av smitt­kop­por till nya ord i språ­ket. Abo­ri­gi­ner­na ha­de mel­lan 350 och 750 oli­ka språk som ta­la­des av oli­ka stam­mar. Nu blev ord i su­laweser­nas språk nå­got som al­la abo­ri­gi­ner längs kus­ter­na an­vän­de sig av. Än idag an­vän­der abo­ri­gi­ner många ord som har si­na röt­ter i ja­va­ne­sis­ka och in­do­ne­sis­ka. Nå­got av de in­do­ne­sis­ka sjö­fa­rar­nas re­li­gi­on kan ock­så ha dröjt sig kvar. En del histo­ri­ker me­nar att vis­sa in­slag av islam, som su­laweser­na gick över till på 1400-ta­let, fun­nit sin väg in i abo­ri­gi­ner­nas re­li­giö­sa ce­re­mo­ni­er.

Sär­skilt yoln­gu, den nord­li­ga för­gre­ning­en av abo­ri­gin­stam­mar­na, på­ver­ka­des av su­la­wa­ne­ser­nas in­fly­tan­de. De blev mer fo­ku­se­ra­de på sjö­fart än ti­di­ga­re och till­ver­ka­de ka­no­ter i urkar­vat trä som påmin­de om de som fol­ket från Ma­kas­sar ha­de. I des­sa far­kos­ter kun­de de ta sig så långt som till Tor­ressun­dö­ar­na och Nya Gu­i­nea. Öbor­na där bör­ja­de då i sin tur till­ver­ka bå­tar på lik­nan­de sätt med tillägg av rigg och se­gel. Des­sa utkar­va­de ka­no­ter kun­de va­ra upp till 20 me­ter långa och möj­lig­gjor­de han­del med så­väl fast­lan­det som Nya Gu­i­nea – en han­del som än­nu på­går och som skyd­das av Tor­ressunds­av­ta­let.

En­ligt av­ta­let är den­na han­del un­dan­ta­gen tull och gräns­kon­trol­ler. På så sätt, åt­minsto­ne, har abo­ri­gi­ner­nas och Tor­ressun­dö­bor­nas livs­stil kun­nat fort­sät­ta ex­i­ste­ra nå­gorlun­da oför­änd­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.