RO­BERT FAL­CON SCOTT 1868–1912

Stora upptäckare - - De Yttersta Gränserna Kapplöpnin­gen Till Sydpolen -

Scott gick om­bord på sitt förs­ta far­tyg när han var 13 år gam­mal. Han blev se­na­re of­fi­cer i brit­tis­ka Royal Na­vy där han ut­nämn­des till kap­ten. När han be­fann sig på per­mis­sion 1899 fick han hö­ra ta­las om en nä­ra fö­re­stå­en­de ex­pe­di­tion till Antark­tis. Han an­mäl­de sig som fri­vil­lig för att le­da den, vil­ket fång­a­de all­män­he­tens in­tres­se och gjor­de ho­nom till nå­got av en kän­dis. 1910 på­bör­ja­de han den ex­pe­di­tion till Antark­tis från vil­ken han ald­rig skul­le åter­vän­da.

Kort­bio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.