Att gå på må­nen

Stora upptäckare - - De Yttersta Gränserna Neil Armstrong -

Må­nens gra­vi­ta­tion är ba­ra en sjät­te­del av jor­dens, vil­ket in­ne­bär att när Armstrong gick på må­nen stud­sa­de han sna­ra­re. För att kun­na över­le­va ut­an luft där det kan va­ra 100 gra­der varmt un­der da­gen och -173 gra­der på nat­ten bar Apol­lo-ast­ro­nau­ter­na en rymd­dräkt av ty­pen A7L. Det var en luft­tät dräkt i ett styc­ke som ast­ro­nau­ter­na var tvung­na att klätt­ra in i. Dräk­ten ha­de ett yt­ter­la­ger som var ut­for­mat för att kun­na stå emot mind­re me­te­o­ri­ter och sol­strål­ning. På ryg­gen bar ast­ro­nau­ter­na det skrym­man­de livs­up­pe­hål­lan­de sy­ste­met Por­tab­le Li­fe Sup­port Sy­stem (PLSS) som bland an­nat re­gle­ra­de luft­tryc­ket i dräk­ten, till­han­da­höll sy­re så att det gick att an­das och mät­te och över­va­ka­de ast­ro­nau­tens häl­sa. PLSS var så sto­ra och kap­seln i mån­lan­da­ren så li­ten att Armstrong och Ald­rin ha­de pro­blem med att kläm­ma sig ut ur luc­kan när de skul­le ut på si­na be­röm­da mån­pro­me­na­der.

Armstrong och Ald­rin till­bring­a­de un­ge­fär två och en halv tim­me med att gå på måny­tan och Armstrong nåd­de så långt som 60 me­ter från mån­lan­da­ren. De sam­la­de in ste­nar och mi­ne­ral­pro­ver, pra­ta­de med pre­si­dent Nix­on, tog bil­der och res­te ett min­nes­mär­ke över de kos­mo­nau­ter och ast­ro­nau­ter som för­o­lyc­kats på vägen mot rymd­ål­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.