En mus­lim i Kon­stan­ti­no­pel

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Muhammad Ibn Battuta -

Nå­gon gång mel­lan 1332 och 1334 spen­de­ra­de Ibn Bat­tu­ta minst en må­nad i Kon­stan­ti­no­pel, hu­vud­stad i det krist­na by­san­tis­ka im­pe­ri­et. Ef­ter att ha es­kor­te­rat den gra­vi­da dot­tern till kej­sa­re Andro­nicus III Pa­lae­o­lo­gus un­der en tre vec­kor lång re­sa från Astrak­han vid Vol­ga väl­kom­nas Ibn Bat­tu­ta i sta­den som he­ders­gäst.

Han be­rät­tar: ”Först be­sök­te vi den sto­ra kyr­kan Ha­gia So­fia som jag ha­de hört så myc­ket om. Från ut­si­dan var bygg­na­den myc­ket vac­ker. Den ut­smyc­ka­de fa­sa­den var an­slå­en­de och så även det run­da ta­ket högst upp. Jag pro­me­ne­ra­de runt i de vack­ra om­giv­ning­ar­na, men när jag skul­le gå in i kyr­kan fick jag ve­ta att jag mås­te knä­bö­ja in­för kor­set för att få till­trä­de. Som mus­lim väg­ra­de jag för­stås, så jag släpp­tes in­te in.”

Ibn Bat­tu­ta såg ock­så en strids­vagn­skapp­löp­ning i sta­dens hip­po­drom men var myc­ket mer in­tres­se­rad av bygg­na­der­na run­tom­kring och själ­va fö­re­ställ­ning­en än av re­sul­ta­tet av täv­ling­en. Det sto­ra an­ta­let krist­na nun­nor och klos­ter fa­sci­ne­ra­de ho­nom. I si­na sam­tal med krist­na mun­kar upp­täck­te han att de var ”be­släk­ta­de sjä­lar med kun­skaps­törsten ge­men­samt. Vi pra­ta­de och pra­ta­de, om re­li­gi­on, mo­ral och fi­lo­so­fi”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.