Öpp­nings­bar träbro fö­reslås över Bo­jar­ki­len

STRÖMSTAD: FÖR­SLAG TILL GÅNG- OCH CY­KEL­BRO HELT I TRÄ

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - MA­RI­TA ADAMSSON 0526-624 02 ma­ri­ta.adamsson@st­nb.se

NY­HE­TER: En öpp­nings­bar bro för gång- och cy­kel­tra­fik strax väs­ter om nu­va­ran­de lin­fär­ja. Det är kon­sul­ter­nas för­slag till för­bin­del­se mel­lan Can­ning och Ke­bal. I ons­dags pre­sen­te­ra­de de två snar­li­ka för­slag för kom­mun­sty­rel­sen. Po­li­ti­ker­na var ef­ter den­na förs­ta in­for­ma­tion över­lag nöj­da med för­sla­get.

En öpp­nings­bar träbro för gång- och cy­kel­tra­fik, cir­ka 50 me­ter väs­ter om nu­va­ran­de lin­fär­ja. Det är för­sla­get till för­bin­del­se mel­lan det nya bo­stads­om­rå­det Can­ning och Ke­bal.

I tis­dags pre­sen­te­ra­de Mi­ka Määt­tä och Peter Li­de­mar från Ågar­ki­tek­ter två för­slag för kom­mun­sty­rel­sen. De har fått kom­mu­nens upp­drag att sö­ka en bro­lös­ning,

Bäg­ge al­ter­na­ti­ven är av mas­sivt trä, men vi­lar på be­tong­fyll­da stål­rör. Ett al­ter­na­tiv har två ben, ett fy­ra.

– DET HÄR är rätt i ti­den. Gång- och cy­kel­bro­ar är hett i eu­ro­pe­is­ka stä­der. De är ett sätt att mark­nads­fö­ra sig in­om stads­mil­jöfrå­gor och stä­der­na täv­lar om att va­ra bäst, sä­ger bro­kon­struk­tö­rer­na.

– Vi vill un­der­stry­ka att vi valt trä. Det pas­sar bra i den små­ska­li­ga be­byg­gel­sen och ska­par en tra­di­tio­nell stil. En stål­bro skul­le bli dyr och krä­va me­ra un­der­håll, en be­tong­bro ge en oöns­kad käns­la av mo­tor­väg, för­kla­rar de.

Räc­ke­na fö­reslås också bli av trä, med in­byggd, däm­pad be­lys­ning.

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Peter Daf­teryd (C) upp­skat­tar ma­te­ri­al­va­let och att bron ska gå att öpp­na.

– Jag är glad att man ta­lar om små­ska­lig­het. En bro av trä istäl­let för stål­kon­struk­tio­ner el­ler tung be­tong lå­ter till­ta­lan­de, sä­ger han.

I BÄG­GE FÖR­SLA­GEN är bron öpp­nings­bar.

– Det finns inga ar­gu­ment för nå­got an­nat, sä­ger Mi­ka Määt­tä och Peter Li­de­mar.

Bron får 3,5 me­ters fri se­gel­höjd vid nor­malt vat­ten­stånd men ska gå att öpp­na från Can­nings­idan. Det gör att så­väl Nils­sons varv som se­gel­bå­tar kan va­ra kvar i Bo­jar­ki­len.

ETT SÄTT ATT or­ga­ni­se­ra bro­öpp­ning­en som an­vänds av and­ra kom­mu­ner är att för­se dem som ska ha be­hö­rig­het, till ex­em­pel båt­plat­s­in­ne­ha­var­na, med nyc­kel. Den som vill pas­se­ra får gå iland och öpp­na.

En ic­ke öpp­nings­bar bro med hög­re se­gel­höjd skul­le in­ne­bä­ra för sto­ra in­grepp i stads­mil­jön på bäg­ge si­dor, an­ser kon­sul­ter­na.

– I Strömstad mö­ter man vatt­net nä­ra. Det skul­le in­te bli bra med en hög bro.

Mer­kost­na­den för att gö­ra bron

öpp­nings­bar ut­gör ba­ra en li­ten del av den to­ta­la kost­na­den, räk­nar kon­sul­ter­na fram, och en lin­fär­ja är på sikt dy­ra­re än den bil­li­gas­te bron.

EN­LIGT DE­RAS BE­RÄK­NING­AR är fär­jans livs­längd mel­lan 20 och 30 år och un­der­hål­let dy­ra­re än för bron. En ny fär­ja skul­le kos­ta 20 mil­jo­ner, ny bro kan stan­na mel­lan 18 och 35.

Kom­mun­sty­rel­sens vice ord­fö­ran­de, Mar­ga­re­ta Fred­riks­son (L), tyc­ker att det känns bra:

– Vi har vän­tat på det här så länge och det var en val­frå­ga för oss.

– Det är en bra lös­ning att den är öpp­nings­bar och av trä. Det känns att de har tänkt till när det gäl­ler bå­de ma­te­ri­al och kost­na­der.

– Jag ha­de kun­nat tän­ka mig en me­ra spek­ta­ku­lär bro, som ett land­mär­ke så att de som kom­mer ut­i­från ha­vet ser att här är nå­got spe­ci­ellt. Men jag är nöjd. Den blir bra och funk­tio­nell och kanske kan det ut­for­mas nå­got me­ra spek­ta­ku­lärt med till ex­em­pel be­lys­ning­en så små­ning­om.

Hon är också glad över beske­det att man kan byg­ga bron in­nan spräng­ning­ar­na i ber­get vid Röud­den är kla­ra. Kon­sul­ter­na an­ser att det bör gå att spränga skon­samt.

RONNIE BRORSSON (S) tyc­ker spon­tant att för­sla­get ser bra ut, men han var­nar än­då för ska­de­ris­ken om man byg­ger först och spräng­er se­dan. Där­e­mot tyc­ker han att man kan bör­ja spränga in­nan de­talj­pla­nen är klar.

– Man kan ta li­tet av ber­get re­dan i vin­ter. Det kan spara ett år el­ler två.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas ti­di­ga­re al­ter­na­tiv med en bro läng­re in i Bo­jar­ki­len be­hö­ver in­te hel­ler an­ses för­kas­tat, an­ser han.

– Det byggs i när­he­ten där också. Ha­de vi sat­sat på den ha­de den va­rit klar i dag.

Dis­kus­sion om att ta ut spräng­mas­sor via den nya för­bin­del­sen på­går. Det kan gå att lö­sa, en­ligt Peter Li­de­mar, men det ökar kost­na­den. Ett al­ter­na­tiv är båt­frakt.

TRA­DI­TION. En gång- och cy­kel­bro helt i trä är för­sla­get till för­bin­del­se mel­lan Can­ning och Ke­bal.

Bild: ÅF AR­KI­TEK­TER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.