Sät­ten att ta del av ny­he­ter är många

Strömstads Tidning - - Fria ord & Ledare - IN­GA­LILL SUNDHAGE 0522 992 30 ils@bo­husla­ning­en.se

Härom­da­gen träf­fa­de jag en f d med­ar­be­ta­re som fun­de­ra­de kring vå­ra oli­ka platt­for­mar. Or­sa­ken var att pre­nu­me­ra­tio­nen var på väg att gå ut och frå­gan han ställ­de sig var vil­ken av al­la vå­ra pro­duk­ter han skul­le kö­pa.

KRÖ­NI­KA. Ef­ter li­te di­vi­de­ran­de så där högt för sig själv kom han fram till be­slu­tet att fort­sät­ta med pap­pers­tid­ning­en ett år till. ”Jag kan ba­ra in­te va­ra ut­an den där käns­lan man får på mor­go­nen av att gå ut och häm­ta tid­ning­en i brev­lå­dan”, kon­sta­te­ra­de han.

Va­nan är stark och morgon­tid­ning­ens för­näm­lig­het är att den lan­dar på hall­gol­vet la­gom till fru­kost. Ja, jag vet att lä­sa­re på lands­byg­den in­te har den ser­vicen fullt ut, jag har själv gått en kilo­me­ter för att kun­na nju­ta av mor­gon­ny­he­ter­na från lo­kal­tid­ning­en, men ma­jo­ri­te­ten av vå­ra pre­nu­me­ran­ter får än­då tid­ning­en än­da fram till dör­ren.

Vad jag upp­skat­ta­de i mö­tet med min gam­la kol­le­ga var hans be­hov av att ha en tid­ning. Vi äld­re har fått tid­nings­läsan­det med mo­ders­mjöl­ken och lo­ka­la ny­he­ter är vår livs­luft. Att in­te ve­ta vad som hän­der i hem­kom­mu­nen är otänk­bart och även om pre­nu­me­ra­tio­nen tar en re­jäl tug­ga

Tid­ning­en och jour­na­li­sti­ken har i långa ti­der va­rit kit­tet som hål­lit ihop oss i lo­kal­sam­häl­let

i hus­hålls­kas­san för många, mås­te man än­då sä­ga att man får myc­ket läs­ning för peng­ar­na.

Att nöja sig med gra­tisläs­ning är be­kym­mer­samt, in­te ba­ra för oss som le­ver på att gö­ra ny­he­ter, ut­an också för de­mo­kra­tin och sam­häl­lets of­fent­li­ga sam­tal. Tid­ning­en och jour­na­li­sti­ken har i långa ti­der va­rit kit­tet som hål­lit ihop oss i lo­kal­sam­häl­let, det har va­rit i den lo­ka­la tid­ning­en man läst vad som hänt och som man re­fe­re­rat till vid lunch­bor­det till­sam­mans med and­ra just där­för att det har va­rit den en­da in­for­ma­tions- och ny­hetska­nal som fun­nits. På så sätt ha­de vi sam­ma re­fe­rens­ram att ut­gå från.

Nu­me­ra vi­sar forsk­ning att det är via si­na so­ci­a­la me­di­e­kon­ton och ut­val­da blog­gar som många tar del av ny­he­ter­na och som blir ra­men för vil­ka ny­he­ter man tar del av. Man lä­ser det som ens vän­ner har de­lat på Fa­ce­book och ef­tersom vän­ner bru­kar tyc­ka un­ge­fär sam­ma sa­ker, blir man också be­kräf­tad och stärkt i sin upp­fatt­ning och be­hö­ver ald­rig väs­sa si­na ar­gu­ment och ut­veck­las.

Att bry sig om sin bo­en­de­ort och del­ta i sam­tal om dess fram­tid är en nöd­vän­dig fram­gångs­fak­tor. Och för att kun­na gö­ra det be­hövs ett torg där åsik­ter stöts och blöts och där re­le­van­ta, lo­ka­la ny­he­ter når så många som möj­ligt.

Där­för be­hövs lo­kal­tid­ning­en.

TREV­LIG HELG!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.