Nu in­leds Greb­bestads sto­ra re­sa

FOT­BOLL: GREB­BESTADS IF LADDAR FÖR HI­STO­RISK UT­MA­NING

Strömstads Tidning - - Sport - THOMAS BENNELIND

Det är tors­dags­kväll på Spar­val­len i Ta­nums­he­de. På konst­gräs­pla­nen, un­der det ste­ri­la strål­kas­tarske­net, le­der Mat­ti De­me­gård trä­nings­pas­set med om­kring 10 spe­la­re. Suc­céträ­na­ren, som kom till klub­ben in­för för­ra sä­song­en, för­de la­get till se­rie­se­ger di­rekt.

I om­kläd­nings­bygg­na­den, in­till pla­nen, sit­ter sport­che­fen Peter Svens­son. 50-åring­en, som är fot­bolls­fost­rad i Ta­nums IF men född i Strömstad, har va­rit med i Greb­bestads IF se­dan 1986 och han kän­ner klub­ben väl ef­ter si­na förs­ta år som spe­la­re och se­na­re som ak­tiv in­om fot­bolls­ut­skot­tet.

För ett par vec­kor se­dan jubla­de spe­la­re och le­da­re i kapp i ett av des­sa svett- och li­ni­men­tim­preg­ne­ra­de om­kläd­nings­rum ef­ter att Skof­te­byn be­seg­rats i sista se­ri­e­om­gång­en. De öv­ri­ga re­sul­ta­ten gick Greb­bestads väg och se­rie­se­gern fi­ra­des or­dent­ligt. Ru­set har lagt sig nu men lyc­kan i sport­che­fens ögon ly­ser fort­fa­ran­de starkt.

– Jublet som bröt ut när det var klart är ett min­ne för li­vet. Det blev ba­ra eu­fo­ri. In­för sä­song­en var vi in­te alls med i för­hands­snac­ket om se­rie­se­gern när vi tap­pa­de en del bra spe­la­re. Samtidigt som vi in­te vär­va­de in någ­ra namn­kun­ni­ga spe­la­re och trup­pen var tunn. Vi var oro­li­ga där ett tag, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Vi ha­de en svår in­led­ning med tuf­fa mat­cher, men när vi bland an­nat slog FC Trollhättan på bor­ta­plan med 5–0, så bör­ja­de vi fun­de­ra. Un­der som­ma­ren, när vi led­de se­ri­en, fick vi i för­e­ning­en bör­ja tän­ka på vad som hän­der om vi vin­ner. Vi ha­de också nå­got pla­ne­rings­mö­te un­der tidig höst om sce­na­ri­ot. Men det var ovän­tat att vi skul­le vin­na se­ri­en.

Så hur kun­de ett lag med tunn spelar­trupp och re­la­tivt få namn­kun­ni­ga spe­la­re – bort­sett från 40-åri­ge Jo­nas Hen­riks­son – vin­na di­vi­sion 2?

– Nyc­keln lig­ger i att al­la kän­ner varand­ra väl­digt väl. Vi har 7-8 spe­la­re i la­get som känt varand­ra se­dan de var blöj­barn. Se­dan har vi också spet­sat med någ­ra spe­la­re ut­i­från vil­ket va­rit nöd­vän­digt, för lil­la Ta­nums kom­mun kan in­te för­se ett di­vi­sion 2-lag med spe­la­re. Det ska va­ra pend­lings­av­stånd till or­ten och vi tit­tar då på för­stärk­ning­ar från grann­klub­bar­na, sä­ger Peter Svens­son.

Sport­che­fen lyf­ter också fram tränartri­on Mat­ti De­me­gård, Mi­kael Matts­son och Jonatan Hå­ren­berg.

– De har sli­pat på de­tal­jer­na som har gjort att vi kla­rat av att ta ett steg till. Mat­ti har lagt ner myc­ket tid på vi­deo­gransk­ning.

Ny­li­gen blev det klart att klub­ben för­läng­er kon­trak­tet med tränartri­on över näs­ta sä­song.

– Det känns väl­digt gott. Det be­ty­der jät­te­myc­ket när man ska gå vi­da­re med al­la spe­la­re i trup­pen. De­ras öns­kan har va­rit att de fort­sät­ter. De vill också ve­ta vem det är som trä­nar la­get in­nan de ens fun­de­rar på att fort­sät­ta. Det är en vik­tig pus­sel­bit att få på plats, sä­ger Peter Svens­son. Det var tunt på spe­lar­si­dan re­dan in­för den här sä­song­en. Nu går ni upp ett steg till. Hur ser du på de öka­de kra­ven?

– Vi kom­mer att be­hö­va ha in 2-3 nya spe­la­re. Se­dan är vi också no­ga med att ha ett an­tal plat­ser i trup­pen till spe­la­re från vå­ra eg­na led. Vi mås­te ha upp 1-2 spe­la­re var­je år, an­nars kom­mer vi ald­rig kla­ra av det här eko­no­miskt. Men fram­för allt tyc­ker vi det är ro­ligt när det är lo­ka­la spe­la­re i la­get.

Peter Svens­son ar­be­tar nu med att in­ven­te­ra trup­pen. Kla­ra spe- lar­för­lus­ter är Erik Andre­as­son och Mar­cus Bro­berg. Någ­ra ny­för­värv är än­nu in­te pre­sen­te­ra­de – men det job­bas på och Svens­son räk­nar med att få se någ­ra nya an­sik­ten på trä­ning­ar­na fram­ö­ver.

Om vi ser på din roll. Du har ett hel­tids­jobb vid si­dan av. Räk­nar du med att läg­ga ner myc­ket mer tid än ti­di­ga­re?

– Jag har in­te tänkt så myc­ket på det, ut­an det ba­ra blir li­te som det blir. När se­ri­en spe­las re­ser jag med på de fles­ta mat­cher­na. Mat­cher som spe­las till ex­em­pel i Ble­kinge kom­mer na­tur­ligt­vis att ta mer tid än att åka till Udde­valla. Men min mest in­ten­si­va pe­ri­od i för­e­ning­en är nu ”Sil­ly Se­a­son”. Nu blir det myc­ket te­le­fon på kvälls­tid, men det hop­pas jag va­ra klar med i feb­ru­a­ri.

Ut­ö­ver Sil­je­vis vakt­mäs­ta­re, som är an­ställd på 80 pro­cent, be­drivs verk­sam­he­ten på ide­ell ba­sis.

– Det är tur att vår ord­fö­ran­de (An­ders Eklund) är pen­sio­när, an­nars ha­de det ald­rig fun­ge­rat – Han job­bar nog på hel­tid med för­e­ning­en, men får ing­et be­talt för det.

Ser ni re­dan i dag att för­e­ning­en är i be­hov av att bred­da or­ga­ni­sa­tio­nen när ni går upp i di­vi­sion 1?

– Det kom­mer att be­hö­vas mer till allt, ef­tersom det mesta kom­mer att be­hö­vas gö­ras nog­gran­na­re än ti­di­ga­re. Un­der mat­char­range­mang blir det till ex­em­pel sä­ker­hets­per­so­nal, vil­ket vi ha­de ett par per­so­ner till ti­di­ga­re, men

Sport­che­fen och mång­å­ri­ge Gif-pro­fi­len Peter Svens­son har bör­jat for­ma trup­pen in­för för­e­ning­ens de­but­sä­song i di­vi­sion 1. – Jag vet om att det är ett tufft jobb, sä­ger han.

”Vi kän­ner att det är en po­si­tiv stäm­ning i sam­häl­let. Folk har kom­mit fram och frå­gat om de kan hjäl­pa till. Det har vi in­te va­rit bort­skäm­da med ti­di­ga­re om vi ser till­ba­ka ett tag i ti­den.”

PETER SVENS­SON Sport­chef, Greb­bestads IF

som be­hö­ver ut­ö­kas lik­som till ki­osk och par­ke­ring.

– Men vi kän­ner att det är en po­si­tiv stäm­ning i sam­häl­let. Folk har kom­mit fram och frå­gat om de kan hjäl­pa till. Det har vi in­te va­rit bort­skäm­da med ti­di­ga­re om vi ser till­ba­ka ett tag i ti­den. Så myc­ket lyck­önsk­ning­ar som jag fått har jag ald­rig va­rit med om. Vad har la­gets fram­gång­ar be­tytt för Greb­bestad som ort?

– Det är svårt att sä­ga, men det jag kän­ner är att folk är sjukt po­si­ti­va kring avan­ce­mang­et. Att fot­bollslag vin­ner och går bra be­ty­der myc­ket och spri­der gläd­je. Vär­det av fram­gång­en på fot­bolls­pla­nen kan också va­ra att or­ten sätts på kar­tan i ett stör­re sam­man­hang. Fot­boll be­rör många män­ni­skor – och kanske till och med många fler än vad man tror.

En frå­ga som många stäl­ler sig är huruvi­da för­e­ning­en kom­mer att få Sil­je­vi god­känd för spel i di­vi­sion 1. Peter Svens­son be­rät­tar att Svens­ka fot­bolls­för­bun­det be­sökt an­lägg­ning­en.

– Vi har haft en per­son från för­bun­det som gjort en för­hands­be­sikt­ning. Det som främst kom­mer på tal är sä­ker­he­ten. Vi mås­te ve­ta om hur många per­so­ner som är in­ne på Sil­je­vi, vil­ket gör att vi kom­mer att be­hö­va sät­ta upp ett sta­ket som vi in­te har i dag. Se­dan är det en del små­sa­ker som bland an­nat to­a­let­ter­na, press­läk­ta­re och rum för do­ping­test.

– Vi ser att byg­gan­det av ett sta­ket är nå­got som vi har nyt­ta av – även om vi skul­le spe­la i di­vi­sion 4. Skill­na­den ha­de va­rit om vi ha­de krävts på att ha 2000 sitt­plat­ser, men så är det in­te i di­vi­sion 1. Se­dan vill vi in­te för­stö­ra char­men på Sil­je­vi.

Du ser ing­en risk att ni in­te kom­mer att få spe­la era hem­ma­mat­cher på Sil­je­vi?

– Nej, det finns in­te i min värld. Då är i så­da­na fall Rim­ner­sval­len i Udde­valla den an­lägg­ning­en som är tänk­bar – men där är det in­te tänk­bart för oss att spe­la vå­ra hem­ma­mat­cher.

Spar­val­len i Ta­nums­he­de?

– Den är i prin­cip god­känd som re­ser­va­re­na. Här går att spe­la nå­gon en­sta­ka match när det in­te går att spe­la på Sil­je­vi. Men om vi skul­le väl­ja att spe­la al­la vå­ra hem­ma­mat­cher på Spar­val­len, så det krävs det även en hel del för­bätt­ring­ar där med.

In­ter­vjun run­das av. Peter Svens­son har myc­ket att tän­ka på när Greb­bestad står in­för en stor ut­ma­ning.

– Det känns po­si­tivt. Det är många som bryr sig och är ny­fik­na. Det känns fan­tas­tiskt kul om vi kan bi­dra till att folk får upp in­tres­set för fot­boll. Se­dan vet jag om att det är ett tufft jobb med att få ihop en spelar­trupp. Ska man vär­va spe­la­re är det upp mot 20 sam­tal in­nan man är i mål, sä­ger han.

Bild: THOMAS BENNELIND

IN­FÖR FÖRSÄSONG. Greb­bestads IF hål­ler igång fot­bolls­trä­ning­en un­der mel­lan­pe­ri­o­den fram till för­sä­songs­pre­miä­ren i ja­nu­a­ri.

Bild: ERIK WEIEFORS

TANKFULL. Sport­che­fen Peter Svens­son, som va­rit verk­sam i för­e­ning­en i över tre de­cen­ni­er, står just nu in­för många upp­gif­ter när klub­ben avan­ce­rat till di­vi­sion 1.

Bild: ERIK WEIEFORS

SERIESEGRARE. Gra­nit Be­risha och Mar­kus Svens­son jub­lar ef­ter att Greb­bestad bli­vit klart för spel i di­vi­sion 1 näs­ta sä­song. Mar­gi­na­len ner till ta­belltvå­an och tre­an FC Trollhättan och Karl­stad BK blev en­dast en po­äng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.