Hop­pet le­ver för GIF

GREBBESTAD VÄN­DE TVÅMÅLUNDERLÄGE TILL VINST MED 3–2 MOT SERIESEGRAREN MJÄLLBY.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - NEMANJA KAZIC 0522-993 60 nk@bo­husla­ning­en.se

Det var vin­na el­ler för­svin­na för Grebbestad un­der lör­da­gen – di­vi­sion 2 el­ler chans till kval­plats. Grebbestad tog chan­sen och vann mås­te­mat­chen mot Mjällby.

För­ut­sätt­ning­ar­na var glas­kla­ra in­för lör­da­gens drabb­ning på Spar­val­len i Tanumshede. Se­ger mot re­dan kla­ra seriesegraren Mjällby var ett mås­te för Grebbestad om dröm­men om spel i sö­de­ret­tan även näs­ta sä­song skul­le hål­las vid liv. Vid för­lust skul­le Gif va­ra kla­ra för ned­flytt­ning till di­vi­sion 2.

In­led­nings­vis var det an­nars gans­ka jämnt, men ju läng­re mat­chen led desto mer tog Mjällby över. I den 33:e match­mi­nu­ten rann vind­snab­be Bu­bacarr Jo­be ige­nom hem­ma­för­sva­ret och tryck­te in led­nings­må­let.

SEX MI­NU­TER SE­NA­RE kun­de ru­ti­ne­ra­de David Löfquist pla­ce­ra in 2-0 på fri­spark. I an­fal­let där­ef­ter fick Grebbestad straff. Ham­pus Furublad tog hand om straf­fen och gjor­de inga miss­tag.

– Ett psy­ko­lo­giskt vik­tigt mål in­för halv­tid. Det ha­de va­rit tufft att lig­ga un­der med 2-0 ef­ter den förs­ta halv­le­ken, sä­ger Ham­pus Furublad.

I den and­ra halv­le­ken skru­va­de hem­ma­la­get upp tem­pot och fort-

sat­te att tryc­ka på fram­åt.

15 mi­nu­ter in i and­ra gjor­de trä­na­ren Mat­ti De­me­gård två för­änd­ring­ar i lagupp­ställ­ning­en. Ut gick Mat­hi­as He­geland och Os­kar Lind­berg och in kom i stäl­let Kristi­jan Ni­kol­la och ru­ti­ne­ra­de Jo­nas Hen­riks­son.

I DEN 64:E mi­nu­ten rann Gra­nit Be­risha ige­nom för­sva­ret och fäll­des av Jesper Löf­gren i straff­om­rå­det. Do­ma­ren Li­nuz Sö­der­berg pe­ka­de på straff­punk­ten och Löf­gren fick rött kort. Den ef­ter­föl­jan­de straf­fen sat­te Ham­pus Furublad sä­kert i mål.

Hem­ma­la­get fort­sat­te se­dan att an­fal­la och var det bätt­re i la­get. Med tolv mi­nu­ter kvar fick Ham­pus Furublad bol­len strax ut­an­för straff­om­rå­det. Han klipp­te till på halv­vol­ley och bol­len gick i en bå­ge bakom Jesper Jo­hans­son i Mjällby-må­let och i mål.

MOT SLU­TET AV mat­chen gick gäs­ter­na för ett kvit­te­rings­mål, men Grebbestad höll un­dan och kun­de ta tre myc­ket vik­ti­ga po­äng.

– Vi vi­sa­de en fan­tas­tisk mo­ral som käm­par och sli­ter trots un­der­läge. Det var där­för vi vann, sä­ger Furublad. Är du nöjd med din in­sats?

– Det är all­tid ro­ligt att gö­ra mål, men det var två straf­far som mi­na lag­kam­ra­ter job­ba­de fram.

Trä­na­ren Mat­ti De­me­gård är nöjd över se­gern.

– Kil­lar­na gjor­de en rik­tigt bra lagin­sats och för­tjä­nar be­röm, sä­ger han.

MED TVÅ OM­GÅNG­AR kvar att spe­la har Grebbestad fy­ra po­äng upp till Kristi­an­stad på kval­plat­sen. Kom­man­de lör­dag tar GIF emot Ut­sik­ten.

– Så länge chan­sen finns så kom­mer vi att gö­ra allt vi kan för att ta den, av­slu­tar Mat­ti De­me­gård.

”Vi vi­sa­de en fan­tas­tisk mo­ral som käm­par och sli­ter trots un­der­läge. Det var där­för vi vann” HAM­PUS FURUBLAD Spe­la­re Greb­bestads IF

Bild: NEMANJA KAZIC

TOG CHAN­SEN. Grebbestad lyc­ka­de ta en skrällse­ger mot topp­la­get Mjällby. Två om­gång­ar åter­står i sö­de­ret­tan. La­get har i och med se­gern fort­fa­ran­de möj­lig­het att kni­pa kval­plat­sen.

TREMÅLSSKYTT. Ham­pus Furublad låg bakom Greb­bestads se­ger mot Mjällby. Mitt­fäl­ta­ren sva­ra­de för tre full­träf­far – varav två från straff­punk­ten. I näs­ta om­gång tar la­get emot Ut­sik­tens BK.

Bild: NEMANJA KAZIC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.