MP:S pro­blem är be­tyd­ligt mer grund­läg­gan­de

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare - SVEN DAHL Li­be­ra­la Ny­hets­by­rån

När Gustav Fri­do­lin i för­ra vec­kan med­de­la­de att han tän­ker av­gå som språk­rör hand­la­de ru­bri­ker­na gi­vet­vis om Mil­jö­par­ti­ets kris ef­ter fy­ra år i re­ge­rings­ställ­ning.

MIL­JÖ­PAR­TI­ET. Att par­ti­et var nä­ra att åka ur riks­da­gen och för­lo­ra­de si­na man­dat i många kom­mu­ner och lands­ting ta­lar sitt tyd­li­ga språk. Den­na be­rät­tel­se skym­mer emel­ler­tid sik­ten för nå­got vä­sent­li­ga­re. Sam­hälls­ut­veck­ling­en det se­nas­te de­cen­ni­et har i stort gett de grö­na rätt.

Grö­na per­spek­tiv ge­nom­sy­rar i dag sam­häl­let på ett sätt som för in­te så länge se­dan var svårt att fö­re­stäl­la sig. Att fun­de­ra över sitt kli­matav­tryck, och kanske äta mind­re kött el­ler över­vä­ga att ta tå­get istäl­let för fly­get, är för allt fler nå­got själv­klart. Det hand­lar in­te om sto­ra sym­bo­lis­ka ges­ter, som att helt av­stå från att fly­ga el­ler en­bart äta ve­ge­ta­riskt, ut­an om att åt­minsto­ne på mar­gi­na­len väga in kli­mat­hän­syn i var­dags­li­vet. Sam­ti­digt sä­ger just den ty­pen av små var­dag­li­ga be­te­en­de­för­änd­ring­ar san­no­likt mer om kraf­ten i den grö­na sam­hälls­om­vand­ling­en än fö­re­koms­ten av me­di­alt upp­märk­sam­ma­de kli­ma­tak­ti­vis­ter.

Po­li­tiskt märks upp­slut­ning­en kring grö­na ide­al i den nya kli­mat­lag som en bred riks­dags­ma­jo­ri­tet ställ­de sig bakom

Hur ska man då för­kla­ra att Mil­jö­par­ti­et miss­lyc­kats med att om­vand­la den grö­na sam­ti­den till väl­jar­stöd?

för­ra året. På sam­ma sätt som bud­get­la­gen bin­der upp re­ge­ring­ar­na kring en stram fi­nans­po­li­tik, blir kli­mat­la­gen ett över­gri­pan­de ram­verk för po­li­tiskt be­sluts­fat­tan­de med syf­te att mins­ka ut­släp­pen. Må­let är att Sve­ri­ge till 2045 in­te ska ha någ­ra net­to­ut­släpp av växt­hus­ga­ser. Ut­släp­pen från trans­por­ter ska re­dan på tolv års sikt, det vill sä­ga 2030 ha mins­kat med 70 pro­cent.

Det sig­na­le­rar ett grund­läg­gan­de per­spek­tiv­skif­te i po­li­ti­ken. Det är in­te många år se­dan grö­na idéer be­trak­ta­des som alar­mis­tis­ka och verk­lig­hets­från­vän­da, och för­knip­pa­des med män­ni­skor långt ifrån den po­li­tis­ka mitt­få­ran. I själ­va ver­ket är det in­tres­sant att dra pa­ral­lel­len till ett ti­di­ga­re ide­o­lo­giskt skif­te. De grö­na per­spek­ti­vens ge­nom­brott är en pro­cess snar­lik den som från slu­tet av 1970-ta­let till bör­jan av 1990-ta­let gjor­de mark­nads­li­be­ra­la idéer till en vik­tig ut­gångs­punkt för po­li­tiskt be­sluts­fat­tan­de. Även där hand­la­de det om idéer som ini­ti­alt låg långt från den po­li­tis­ka mitt­få­ran, men som i takt med sam­hälls­ut­veck­ling­en fick allt stör­re re­le­vans och po­li­tiskt ge­nom­slag.

Hur ska man då för­kla­ra att Mil­jö­par­ti­et miss­lyc­kats med att om­vand­la den grö­na sam­ti­den till väl­jar­stöd? I den de­batt som lär präg­la par­ti­et fram tills det är dags att väl­ja ett nytt språk­rör i maj kom­mer någ­ra att pe­ka på att det var fel att pro­fi­le­ra par­ti­et i frå­gor som sko­la och mi­gra­tion, när fo­kus bor­de ha va­rit mil­jö- och kli­mat­po­li­ti­ken.

And­ra kom­mer att pe­ka på fa­ran för ett li­tet par­ti att sät­ta sig i re­ge­ring med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Det lig­ger för­mod­li­gen en hel del i bå­da des­sa för­kla­ring­ar.

Men tänk om Mil­jö­par­ti­ets pro­blem är mer grund­läg­gan­de? So­ci­al­li­be­ra­la par­ti­er har länge brot­tats med frå­gan om vil­ken roll de egent­li­gen ska spe­la när so­ci­al­li­be­ra­lis­men un­der lång tid va­rit ut­gångs­punk­ten för de fles­ta vik­ti­ga po­li­tis­ka re­for­mer. Kanske står Mil­jö­par­ti­et in­för en snar­lik si­tu­a­tion: Grö­na per­spek­tiv har bli­vit så själv­kla­ra att det är svårt att hit­ta ett ex­istens­be­rät­ti­gan­de för ett grönt par­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.