Swex­it – ja tack

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Svens­ka po­li­ti­ker har skri­vit in Eu-med­lem­ska­pet i grund­la­gen, vil­ket in­ne­bär att det krävs två man­dat­pe­ri­o­ders ma­jo­ri­te­ter för att änd­ra be­slu­tet, in­nan man ens kan på­bör­ja sitt ut­trä­de.

Sve­ri­ge ska gå ut ur och läm­na EU för det kos­tar Sve­ri­ge 40 mil­jar­der kro­nor var­je år. Det är bätt­re att sat­sa des­sa peng­ar på fat­ti­ga län­der och sko­la, vård och omsorg i Sve­ri­ge.

Po­li­ti­ker­na i Sve­ri­ge mås­te vå­ga ut­ly­sa ny­val om EU för de vet att svens­ka fol­ket kom­mer rös­ta nej till EU om det skul­le va­ra val i dag. När Sve­ri­ge rös­ta­de ja till EU var det nå­got helt an­nat än vad det är i dag!

Mar­got Wall­ström var­nar för Brex­it. Fal­ler EU sam­man kan det in­ne­bä­ra en ka­ta­strof för po­li­ti­ker­lö­ner­na i he­la uni­o­nen. Jim­mie Åkes­son sä­ger: EU har bli­vit ett mons­ter.

Det vi ska ar­be­ta för är att det svens­ka fol­ket själ­va ska be­stäm­ma över vil­ka la­gar och reg­ler som ska gäl­la i Sve­ri­ge. Vi mås­te stop­pa mak­tö­ver­fö­ring­en till Brys­sel och bry­ta tren­den där uni­o­nen gått från ett mel­lan­stat­ligt sam­ar­be­te mot allt mer överstat­lig­het och fe­de­ra­lism. Vi vill att svens­ka fol­ket ska få ta ställ­ning till det EU som vux­it fram i en ny folk­om­röst­ning.

Min för­hopp­ning är att fler län­der, även Sve­ri­ge, på sikt kom­mer att föl­ja Stor­bri­tan­ni­ens väg och krä­va att makt flyt­tas till­ba­ka till de en­skil­da län­der­na. Och om det­ta in­te sker bör län­der över­vä­ga att läm­na uni­o­nen in­nan EU har bli­vit den full­ska­li­ga fe­de­ra­tion som vis­sa vill. Han­del och sam­ar­be­te är en själv­klar­het, men ut­an po­li­tisk överstat­lig­het.

EU vill ta mak­ten på så många om­rå­den som möj­ligt från de en­skil­da län­der­na. På så sätt för­lo­rar män­ni­skor möj­lig­he­ten att kun­na på­ver­ka si­na liv, sin egen var­dag och sitt eget lands fram­tid! Swex­it, ja tack!

Ul­rik Pe­ters­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.