Fär­re che­fer på tek­nis­ka

Strömstads Tidning - - Nyheter -

STRÖMSTAD: För­valt­nings­che­fen har ta­git fram ett för­slag till or­ga­ni­sa­tion som po­li­ti­ker­na i tek­nis­ka nämn­den fick in­for­ma­tion om på sitt för­ra mö­te. De ställ­de sig bakom för­la­get och tek­nis­ke che­fen får nu i upp­drag att ge­nom­fö­ra för­änd­ring­en.

– Det blir in­te dy­ra­re. Tek­nis­ke che­fen ge­nom­för för­änd­ring­en in­om den per­so­nal­bud­get han har. Då lig­ger det in­om hans an­svar att for­ma or­ga­ni­sa­tio­nen men vi har bli­vit in­for­me­ra­de, re­do­gör Kent Hans­son (S), vice ord­fö­ran­de i nämn­den.

– Det är för­valt­nings­che­fen som är an­sva­rig för det­ta i sin de­le­ga­tion. Han vil­le dock ha med po­li­ti­ken, med­de­lar nämn­dens ord­fö­ran­de Åsa Torstens­son (C) per sms.

Be­slu­tet in­ne­bär att man de­lar för­valt­ning­en i två gre­nar, en skat­te­fi­nan­si­e­rad (bland an­nat ga­tor, par­ker och ham­nar) och en tax­e­fi­nan­si­e­rad (VA, ren­håll­ning, fjärr­vär­me). Var­je gren får en chef.

And­ra spe­ci­al­che­fer som fun­nits för till ex­em­pel ga­tor och ham­nar blir nu drifts­an­sva­ri­ga. Men för­änd­ring­en in­ne­bär inga upp­säg­ning­ar el­ler att al­la tjäns­ter mås­te sö­kas om. De helt nya chefs­tjäns­ter­na ut­ly­ses.

Ad­mi­nist­ra­tio­nen för bäg­ge de nya av­del­ning­ar­na ska bli ge­men­sam. Man ska ock­så ha en ny pro­jekt­ledar­tjänst och en verk­sam­hets­ut­veck­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.