Hopp­ning­en gick i ro­sa på Strömstads Rid­klubb

Strömstads Tidning - - Nyheter - THOBIAS NILS­SON 0526-62400 tid­ning­en@st­nb.se

Strömstads rid­klubb har för fjär­de året i rad an­ord­nat Ro­sa ban­det-hopp­ning för att sam­la in peng­ar till Can­cer­fon­den.

Även om him­len var klar­blå och so­len sken så var det or­dent­ligt kyligt i luf­ten när de yngsta ryt­tar­na gav sig ut på Strömstads rid­klubbs rid­ba­na för att hop­pa över hind­ren. Täv­ling­en tog sin start kloc­kan 10:00 och folk sam­la­des runt ba­nan för att se bar­nen ge sig ut med si­na pon­ni­er. Många val­de dock till en bör­jan att stå in­ne i det väl­luk­tan­de caféet för att få upp vär­men.

Det är in­te en van­lig täv­ling ut­an för fjär­de året i rad an­ord­nar rid­klub­ben Ro­sa ban­det-hop­pet för att sam­la in peng­ar till Can­cer­fon­den. Trots ky­lan var det en bra upp­slut­ning i år med när­ma­re 90 an­mäl­da täv­lan­de, där många även kläd­de sig i ro­sa för att vi­sa sitt stöd.

SE­NA­RE VAR DET en pay-and jump­täv­ling där de som an­mält sig får ge ett bi­drag för att se­dan del­ta i täv­ling­en med sin häst. Re­mi Erik­sen, ord­fö­ran­de i Strömstads rid­klubb, var med ute på ba­nan när de mins­ta gav sig ut på si­na häs­tar.

– Nu blir det Ro­sa Ban­det-hopp­ning, var­je krona vi får in går oav­kor­tat till can­cer­fon­den. I år tror jag det blir 89 star­ter. Det är all­tid trev­ligt att an­ord­na det­ta. Det är ett so­ci­alt eve­ne­mang, men även ett vik­tigt äm­ne. Det är fint när bar­nen klär sig i ro­sa för att stöt­ta och hjäl­pa. Det finns ett stort en­ga­ge­mang från al­la håll och kan­ter. Jag tyc­ker man ska va­ra med­ve­ten och stäl­la upp för en god sak om man har möj­lig­het, sä­ger Re­mi Erik­sen.

I år är det in­te ba­ra peng­ar från de täv­lan­de, ca­fe­te­ri­an och lott­för­sälj­ning­en som skänks till fon­den, ut­an även fö­re­tag har va­rit väl­kom­na att läm­na ett bi­drag.

– Nu kan även fö­re­ta­ga­re kom­ma in och spons­ra. Det är fem fö­re­tag som valt att gå med och jag tror vi näs­tan fått in 10 000 på det sät­tet.

MED HJÄLP AV fö­re­ta­gen så finns det go­da chan­ser att få in mer peng­ar än i fjol.

– För­ra året fick vi in 17 000 kro­nor to­talt ut­an hjälp av fö­re­ta­gen, så i år hop­pas vi på en stör­re sum­ma, av­slu­tar Erik­sen.

Bild: THOBIAS NILS­SON

RO­SA KLÄ­DER. Bar­nen kläd­de sig i ro­sa för att vi­sa sitt stöd.

MÅNGA HOPP. In­täk­ter­na går till can­cer­forsk­ning­en.

ERIK­SEN. Re­mi Erik­sen är med ute på ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.