In­bju­dan till med­bor­gar­di­a­log

Strömstads Tidning - - Nyheter -

TA­NUM: I kväll kloc­kan 18.00 i Folkets Hus i Ham­burgsund kom­mer det fö­ras en med­bor­gar­di­a­log. Den kom­mer att hand­la om en fort­satt ut­veck­ling av sam­häl­let.

Syf­tet är att dis­ku­te­ra hur peng­ar, av­sat­ta av kom­mu­nen, ska an­vän­das för ak­ti­vi­te­ter och fram­ti­da pro­jekt. Kom­mu­nen re­pre­sen­te­ras av Ulf Erics­son, kom­mun­chef, och Ja­net­te Beck, ex­plo­a­te­rings­in­gen­jör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.