Döms till livs­tids straffar­be­te i Li­ba­non

Strömstads Tidning - - Nyheter -

UD­DE­VAL­LA: Mar­tin Sa­li­ba döms av li­ba­ne­sisk dom­stol till livs­tids straffar­be­te, rap­por­te­rar GT. Han döm­des ur­sprung­li­gen till dö­den, men ef­tersom Li­ba­non in­te läng­re verk­stäl­ler döds­straff så om­vand­las det istäl­let till livs­tids straffar­be­te.

Det var i mars 2015 som tre per­so­ner, två män och en kvin­na, sköts till döds i Ud­de­val­la. Tings­rät­ten fri­a­de, men hov­rät­ten fäll­de ho­nom och hans äld­re bror för mor­det och döm­de dem till livs­tids fäng­el­se. Men Sa­li­ba dök ald­rig upp vid den sista rät­te­gångs­da­gen ut­an flyd­de lan­det.

Han tog sin till­flykt till Li­ba­non. Där greps han se­na­re av li­ba­ne­sisk un­der­rät­tel­se­tjänst ef­ter en be­gä­ran från In­ter­pol. För­u­tom livs­tids­straf­fet ska Mar­tin Sa­li­ba be­ta­la ska­de­stånd på om­kring 300 000 kro­nor till två av de tre off­rens an­hö­ri­ga.

– Han trod­de att han kun­de fly un­dan rätt­vi­san, men rätt­vi­san hann ikapp ho­nom, sä­ger en av off­rens an­hö­ri­ga som ak­tivt dri­vit pro­ces­sen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.