Konst som präg­lats av ha­vet

ROS­SÖ: TANJA HANS­SON VI­SAR SIN KONST

Strömstads Tidning - - Nyheter - THOBIAS NILS­SON 0526-62400 tid­ning­en@st­nb.se

Hon kom från Tyskland till Ros­sö när hon var 13 år gam­mal. Än­da se­dan hon var fem år har hon be­und­rat konst och form­giv­ning, och har se­dan tre år till­ba­ka ar­be­tat med kons­ten fullt ut. Nu har hon en ut­ställ­ning med ljuslyk­tor ute på Ros­sö Hamn­café.

Hon gör si­na lyk­tor i be­tong, som hon blan­dar på sitt eget vis. Det blir mer likt ke­ra­mik men med sam­ma tå­lig­het som be­tong.

Det är en gans­ka väl­känd me­tod i Tyskland som även har bör­jat få fäs­te i Sve­ri­ge. Hon gör in­te rik­tigt på sam­ma sätt men prin­ci­pen är den sam­ma.

– Just i dag stäl­ler jag ut mi­na lyk­tor för det är dem jag har äg­nat mest tid åt, men jag gör även an­nat som kru­kor, skulp­tu­rer och va­ser. Men de står hem­ma i atel­jén. Jag kän­ner he­la ti­den in mig på oli­ka ma­te­ri­al. Det är ba­ra att lä­ra sig hur man ar­be­tar med dem, res­ten kom­mer av sig själv.

Lyk­tor­na va­ri­e­rar i ma­te­ri­al och ut­smyck­ning. Vis­sa är ut­smyc­ka­de med sand och mus­sel­skal som byg­ger en struk­tur.

– Jag bör­ja­de med de li­te enkla­re struk­tu­rer­na i svart och vitt. Se­dan blev det mer avan­ce­rat och jag har ut­veck­lat for­mer­na enormt myc­ket. Vis­sa tar så lång tid så att jag ba­ra gör en be­grän­sad upp­la­ga. När de blir sål­da så blir det in­te fler.

UTSTÄLLNINGEN HAND­LA­DE MEST om Tan­jas lyk­tor men hon tog även med en­sta­ka skulp­tu­rer.

– Jag har en byst ut­an­för som jag har gjort. Den he­ter ”Sum­mer­storm”. Den är gans­ka li­ten och be­hän­dig, och lätt att bä­ra med sig. Jag har en till hem­ma men den är helt en­kelt för tung.

– Jag har gjort en del skulp­tu­rer men jag kom­mer de­fi­ni­tivt gö­ra fler fram­ö­ver. Det är nå­got jag tyc­ker är rik­tigt kul att hål­la på med, sä­ger hon.

Tanja Hans­son har äg­nat sig åt kons­ten se­dan hon var barn. Hon ut­ma­nar stän­digt sig själv med nya ma­te­ri­al och for­mer.

HON BE­RÄT­TAR OM hur fan­tas­tiskt det är på Ros­sö och att det är väl­digt lätt att hit­ta in­spi­ra­tion av na­tu­ren.

– Jag är väl­digt of­ta ne­re på stran­den och tit­tar. He­la den här utställningen är gjord med en tan­ke att det ska se ut som det är upp­dra­get ur ha­vet. Myc­ket av det jag gör har in­spi­ra­tion från kus­ten.

Bild: THOBIAS NILS­SON

KONSTNÄR. Tanja Hans­son vi­sar upp sin skulp­tur i form av en byst.

STÖR­RE VERK. Det finns även stör­re lyk­tor som pas­sar bra på gol­vet.

MIND­RE VERK. De mins­ta pas­sar bra som bords­pryd­na­der.

GULD. Konst­verk i guld för att pry­da fönst­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.