Säms­ta skör­den på 60 år i Sve­ri­ge

Strömstads Tidning - - Nyheter - HELENA WANDE/TT

Som­ma­rens tor­ka slog hår­da­re än vän­tat mot spann­måls­pro­duk­tio­nen. Årets skörd ser ut att bli den mins­ta se­dan 1950-ta­let, en­ligt Lant­män­nen.

I en pro­gnos i som­ras upp­skat­ta­de Lant­män­nen årets to­ta­la skörd till 4,2 mil­jo­ner ton. När skör­den av spann­mål, ol­je­väx­ter och balj­väx­ter är bär­gad be­döms Sve­ri­ges sam­la­de skörd upp­gå till 3,5 mil­jo­ner ton.

– Man får gå till­ba­ka till slu­tet av 1950-ta­let för att hit­ta mot­sva­ran­de. Tor­kan och vär­men gjor­de stör­re ska­da än vad vi räk­na­de med när vi sat­te förs­ta pro­gno­sen, sä­ger Mi­kael Jeppsson, spann­måls­chef på Lant­män­nen.

SNITTSKÖRDEN UN­DER DE se­nas­te fem åren har va­rit 6,2 mil­jo­ner ton.

För­u­tom den ovan­ligt var­ma och tor­ra som­ma­ren var grund­för­ut­sätt­ning­ar­na för årets skörd säm­re än nor­malt. En lång regn­pe­ri­od mins­ka­de fjol­å­rets höst­sådd.

För de svens­ka lant­bru­kar­na Spann­måls­chef på Lant­män­nen in­ne­bär den då­li­ga skör­den en hård eko­no­misk smäll.

– Det på­ver­kar jord­bruks­e­ko­no­min med un­ge­fär tio mil­jar­der. Myc­ket i form av öka­de kost­na­der men även mins­ka­de in­täk­ter för säm­re skör­dar, sä­ger Lars-erik Lund­kvist, nä­rings­po­li­tisk ta­les­per­son på Lant­bru­kar­nas riks­för­bund (LRF).

FÖR MÅNGA LANT­BRU­KA­RE kan årets kris­si­tu­a­tion få långt­gå­en­de kon­se­kven­ser. Många får svårt att gö­ra nöd­vän­di­ga in­ve­ste­ring­ar och i vis­sa fall kan det bli tal om ned­lägg­ning.

– Man ska in­te ute­slu­ta att vi kom­mer att få se en viss ök­ning av kon­kur­ser i år, sä­ger Mi­kael Jeppsson.

Vis­sa bön­der har fått uppe­mot 70 pro­cent mind­re skörd än nor­malt, en­ligt Lant­män­nen.

Det är in­te ba­ra Sve­ri­ge som har haft det här tor­ra, var­ma väd­ret. He­la om­rå­det kring Ös­ter­sjön har haft sam­ma si­tu­a­tion vil­ket in­ne­bär att pri­ser­na på spann­mål har sti­git i Eu­ro­pa. Se­dan har de svens­ka pri­ser­na gått upp yt­ter­li­ga­re ef­tersom vi nu be­hö­ver im­por­te­ra spann­mål i stäl­let för att ex­por­te­ra. En­ligt Lant­män­nen lig­ger pri­sök­ning­ar­na på mel­lan 25–35 pro­cent.

”Man ska in­te ute­slu­ta att vi kom­mer få se en viss ök­ning av kon­kur­ser i år”

MI­KAEL JEPPSSON

BRIS­TEN PÅ INHEMSK spann­mål får ef­fek­ter när det gäl­ler pro­duk­tio­nen av me­je­ri­pro­duk­ter, kött och öl.

– Bris­ten på svens­ka rå­va­ror kom­mer att le­da till hög­ra pri­ser på livs­me­del fram­ö­ver, sä­ger Mi­kael Jeppsson på Lant­män­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.