Unikt sten­hug

SAN­NÄS: FRÅN GRAVSTENAR TILL MO­DERN KÖKSINREDNING

Strömstads Tidning - - Tanum: Nya Tider I Sannäs -

Estra­dö­ren Kjell Krag­he kä­kar lunch, Tu­re Öst­berg, 93, tar ett varv på golf­ba­nan och Lars Mo­gren byg­ger ut sam­häl­lets en­da stör­re fö­re­tag. San­näs är in­te dött. Men ti­dens tand har för­änd­rat vill­ko­ren för sam­häl­let.

So­len blän­ker i San­näs­fjor­den. Någ­ra må­sar skri­ker. Med li­te fan­ta­si kän­ner vi när­va­ron av ste­nin­du­strin som star­ta­de i Bo­hus­län i mit­ten av 1800-ta­let och kom till San­näs om­kring 1890. Hu­sen som hys­te fa­mil­jer som liv­när­de sig på att hug­ga sten på vin­tern och dör­ja mak­rill på som­rar­na finns kvar, kul­tur­min­nes­märk­ta. Mer­par­ten av dem är väl om­hän­der­tag­na och luktar histo­ria. Det gör San­näs pit­to­reskt, väl värt ett be­sök.

En gång job­ba­de här 100 man med att till­ver­ka rå­kant­sten och kant­sten, av gra­nit från Mjöl­keröd, Dam­men, Aren­dal, Bräc­ke el­ler Skär­bo.

I dag sys­sel­sät­ter ste­nin­du­strin sju per­so­ner. C.G Karls­sons sten­hug­ge­ri gör köks­in­red­ning­ar – ett avan­ce­rat hantverk i sam­ma gra­nit som är an­led­ning­en till att det lil­la sam­häl­let bil­da­des.

KARLS­SONS STEN­HUG­GE­RI grun­da­des 1894 och är den kvar­va­ran­de blodå­dern för dem som in­te ba­ra är här för att bo i sin lyx­vil­la el­ler som­mar­stu­ga. Ef­ter en kar­riär in­om bil­till­verk­ning tog in­gen­jö­ren Lars Mo­gren, 40, över sten­hug­ge­ri­et helt 2014.

– Jag kom till en punkt då jag vil­le dri­va ett eget fö­re­tag. Stor­le­ken på C.G Karls­sons pas­sa­de mig.

Den ti­di­ga­re in­rikt­ning­en på till­verk­ning av gravstenar ha­de re­dan bytts mot köks­in­red­ning­ar i sten. Kun­der­na finns över he­la lan­det. I dag om­sät­ter C.G Karls­son tio mil­jo­ner kro­nor. Sten­ski­vor­na som i dag be­ar­be­tas kan kom­ma från he­la Eu­ro­pa och skic­kas ibland till Ita­li­en för ökad fi­nish. Än­nu an­vänds far­tyg som på sku­tor­nas tid då de seg­la­de med knott ifrån San­näs (den sista sku­tan för­svann på 1960-ta­let). Men nu an­vänds sto­ra far­tyg i Gö­te­borgs hamn för sten­trans­por­ter­na.

– Vår plan är ex­pan­sion med tre, fy­ra man in­om ett par år, sä­ger Lars Mo­gren.

PRECISIONSSÅGNING. Nick­las Ber­gquist de­lar med stor omsorg en ski­va gra­nit, som för­vand­las till köksinredning. En del

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.