Snäl­la spö­ken på bibb­lan

STRÖMSTAD: VI­TA FRUN BE­RÄT­TAR OM LIL­LA SPÖ­KET LA­BAN

Strömstads Tidning - - Sidan 1 -

Vi­ta Frun be­rät­ta­de om Lil­la spö­ket La­ban för de mins­ta bar­nen. Det är spök­te­a­ter i Hal­lo­ween­ti­der på Stads­bib­li­o­te­ket i Strömstad.

Jo­visst är kväl­lens te­a­ter äg­nad spö­ke­nas värld. Spin­del­väv i fönst­ret, det är hal­lo­ween­ak­tigt, tyc­ker Strömstads yngs­ta.

– Jag kal­las Vi­ta Frun, be­rät­tar den ny­an­län­da vit­kläd­da. Jo, vi kan för­stå det. – Fast egent­li­gen he­ter jag Be­a­trice.

Så av­slö­jar hon att hon bor i ett slott – Go­mor­ron­sol.

Då vet bar­nen pre­cis: Där Lil­la Spö­ket La­ban bor! Och La­bo­li­na!

Vi­ta Frun mås­te brom­sa li­tet: Först var det ba­ra Mam­ma och Pap­pa Spö­ke och så Lil­la Spö­ket La­ban. Nu ska vi få ve­ta hur det var när La­ban fick sin lil­la­sys­ter. Då när det lät så kons­tigt i Slot­tet Go­mor­ron­sols käl­la­re, som ett djur el­ler så.

Det var La­bo­li­na som lät, ibland som en katt, ibland som en ko, ibland som ås­kan själv. Vi är med och lo­ka­li­se­rar lju­den. Lil­la Spö­ket La­ban och Lill­prins Bus gör ock­så det.

La­bo­li­na är, som ni väl vet, en rätt vild och våg­hal­sig unge, me­dan sto­re­bror är me­ra för­sik­tig. Kanske in­te kons­tigt då att hon rå­kar ut för en snubbel­dag när hon sna­var över all­ting: en sten, äpp­le­trä­det, på själ­vas­te slot­tet, på mam­ma och pap­pa, ja till och med på sto­re­bror La­ban, som för­sö­ker hjäl­pa hen­ne.

LA­BO­LI­NA KÖR MED me­to­den enk­la och dras­tis­ka lös­ning­ar och skri­ker ”ta bort den” var­je gång hon snubb­lar. La­ban ly­der. Men när allt är bor­ta... ja då blir det gans­ka tomt och trå­kigt.

Tur att det går att ro­pa på ett spö­ke ock­så när det är bor­ta. La­ban

I fluf­fi­ga vi­ta spet­sar skyn­dar hon in bland oss som vän­tar på bib­li­o­te­ket. Allt är så vitt att bar­nen ge­nast är med på ga­lop­pen: Spö­ken!

* Barn­boks­klas­si­ker av bil­der­bokspa­ret Ing­er och Las­se Sand­berg. * Karak­tä­ren lär ha kom­mit till re­dan 1958 för att Ing­er och Las­se Sand­bergs son in­te skul­le va­ra rädd för spö­ken. Från slu­tet av 70-ta­let kom böc­ker om spök­fa­mil­jen tätt. * Ing­er och Las­se Sand­berg har till­sam­mans fått fle­ra pri­ser, bland and­ra Ex­pres­sens Hef­faklump 1969, Astrid Lind­gren-pri­set 1974 och Kung­li­ga me­dal­jen Lit­te­ris et Ar­ti­bus 2005. Till­sam­mans har de ock­så bland an­nat gett ut böc­ker­na om Pulv­ret samt om Lil­la An­na och Långa Far­b­rorn.

VI­TA FRUN. Be­rät­tar i hal­lo­ween­tid om Lil­la Spö­ket La­ban för de mins­ta på stads­bib­li­o­te­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.