Fak­ta: För­slag

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Många mar­ke­ra­de att de bru­kar vis­tas ute på bland an­nat Häl­le­kind och Nöt­hol­men, samt vi­da­re på Kust­sti­gen.

Sam­ma plat­ser fick ock­så fa­vo­rit­mar­ke­ring­ar, liksom La­hol­men och Kul­tur­hu­set Ska­ge­rack.

Ökad till­gäng­lig­het önska­des för Torsk­hol­men.

Sam­man­fatt­ning av syn­punk­ter kom­mer att re­do­vi­sas på kom­mu­nens hem­si­da.

Ur Föp:en: Nya bostadsområden på bland an­nat Mäll­by­ber­get (ovan­för brand­sta­tio­nen), Röds­höj­den, Råd­hus­ber­get, Can­ning, Gå­se­ber­get (Ke­bal­vi­ken), My­ren, Vat­ten­torns­ber­get (söd­ra si­dan av Tornsti­gen), Bränneriängen, Gran­da­len (vid gam­la sop­tip­pen), för­läng­ning av Tall­höjds­vä­gen (ovan­för Sta­re­ki­len),

An­nat: ny cy­kel­plan på gång. Sa­m­ord­nas med re­gi­o­nens.

Kom­mu­ni­ka­tion: För­stär­ka in­farts­par­ke­ring­ar, ha P-buss året om, gär­na el­dri­ven.

Dis­kus­sio­ner med Tra­fik­ver­ket om be­last­ning­en på nor­ra in­far­ten på­går, nu in­rik­tad på att byg­ga om ron­del­len vid brand­sta­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.