Med vil­ja och hjär­ta kan Greb­bestad be­sti­ga ber­get

Strömstads Tidning - - Sport - THOMAS BENNELIND thomas.bennelind@st­nb.se

Jag ska vil­ligt er­kän­na att jag ha­de räk­nat ut Greb­bestad. Näst sista hem­ma­mat­chen mot kla­ra se­rie­seg­rar­na Mjäll­by och åt­ta mat­cher ut­an se­ger. Ef­ter 40 mi­nu­ter låg la­get un­der bryg­gan, kip­pa­de ef­ter luft och såg di­vi­sion 2 i vitö­gat. Då kom vänd­ning­en. Sä­song­en 2018 le­ver för Greb­bestad – om än med konst­gjord and­ning.

Det var isan­de kallt. Spar­val­lens plast­gräs, feb­ru­a­ri 2018. Jag stod då på fot­bolls­pla­nen me­dan snö­fling­or­na föll som mju­ka och fluf­fi­ga bo­mulls­kud­dar. Greb­bestad mo­bi­li­se­ra­de in­för se­ri­estar­ten. Spe­lan­de trä­na­ren Jo­na­tan Hå­ren­berg höll i upp­värm­ning­en, tränare Mat­ti De­me­gård pla­ce­ra­de ut rö­da ko­ner iklädd svart täck­jac­ka, och sport­che­fen Pe­ter Svens­son kom ut med ry­kan­de kaf­fe i papp­kopp.

Tors­lan­da­du­on Fe­lix Fun­dell Ry­berg och Ham­pus Furublad har pre­sen­te­rats som ny­för­värv. An­de­tag av op­ti­mism. Greb­bestad ha­de vun­nit di­vi­sion 2. Avan­ce­mang­et fix­a­des i sista mat­chen mot Skof­te­byn när An­ton Hen­riks­son sat­te 1–0 ef­ter 22 mi­nu­ter. Ste­get upp till sö­de­ret­tan var ett fak­tum.

EF­TER VINTERVINDARNA VÄN­TA­DE bo­hus­der­byn mot Ljungski­le och Od­de­vold. En ny till­va­ro att bli be­kant med för så­väl trup­pen som för­e­ning­en. Samt­li­ga var eni­ga om att sä­song­en skul­le bli svår, prö­van­de och allt som allt, unik på al­la plan.

Två om­gång­ar åter­står av sö­de­ret­tan. Greb­bestad lig­ger näst sist i ta­bel­len. In­för hel­gens mö­te med se­ri­e­su­ve­rä­na Mjäll­by, som va­rit så bra som för­vän­ta­des av dem, var ny­kom­ling­en in­te ba­ra ne­re för räk­ning. Åt­ta mat­cher ut­an se­ger, natt­svar­ta

”Sä­song­en 2018 li­der mot sitt slut. Ef­ter den livsvik­ti­ga se­gern mot Mjäll­by är ing­et över för­rän det är över.”

po­äng­tapp och säll­synt – men ock­så i lo­gi­ken – straf­fat av en blå­ögd na­i­vi­tet och oru­tin.

FRUSTRATIONEN HAR LYST starkt, men ef­ter vänd­ning­en och se­gern mot Mjäll­by, ly­ser det som kän­ne­teck­nar klub­ben star­ka­re: vil­ja, hjär­ta och la­gan­da. Ham­pus Furublad har in­te ba­ra sla­git sig in i star­tel­van.

Mitt­fäl­ta­rens kre­a­ti­vi­tet, fi­na pass­nings­fot och smart­ness lyf­ter la­get. Tre mål mot Mjäll­by – två från straff­punk­ten, gör att han le­der la­gets in­ter­na skyt­te­li­ga på åt­ta full­träf­far – tre mål fler än an­fal­la­ren An­ton Hen­riks­son, som dess­utom spe­lat 27 mat­cher och än­nu in­te bli­vit ut­bytt – ta­lan­de siff­ror på fle­ra sätt.

GREB­BESTAD HAR KVAR att mö­ta mit­ten­la­get Ut­sik­ten, som in­te har an­nat än den he­der­sam­ma ta­bell­pla­ce­ring­en att spe­la för, och ned­flytt­nings­kla­ra Husqvar­na på Va­pen­val­len. För att hänga kvar/nå kval­plats är Greb­bestad be­ro­en­de av att and­ra lag tar po­äng, sam­ti­digt som man själ­va gör job­bet.

Sä­song­en 2018 li­der mot sitt slut. Ef­ter den livsvik­ti­ga se­gern mot Mjäll­by är ing­et över för­rän det är över. Greb­bestad har ur fle­ra vinklar vi­sat att ing­et är omöj­ligt. Mat­ti De­me­gårds fot­bolls­hjär­na är so­fisti­ke­rad. Med yt­terst be­grän­san­de re­sur­ser har han för­äd­lat ett kol­lek­tiv som nu – liksom un­der he­la sä­song­en – har allt att vin­na.

Täck­jac­kan dras på. Nu ska Greb­bestads öde i sö­de­ret­tan av­gö­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.