Han de­la­de med sig av det mesta

Strömstads Tidning - - Namn & Nära -

Det har bli­vit så tomt vid Ström­sån. Kjell har sving­at sitt flug­spö för sista gång­en. Han var näs­tan en dag­lig syn för många.

Jag har va­rit till­sam­mans med ho­nom i över 55 år. Jag har för­und­rats över hans väl­vil­ja mot and­ra, bå­de fis­ka­re och ”van­li­ga” män­ni­skor. Han de­la­de gär­na med sig av den fisk han fick, vi har var­je år fått många fisk­mid­da­gar av Kjell.

Men han var in­te ba­ra en duk­tig flug­fis­ka­re, han drog många mak­ril­lar som han ock­så fri­kos­tigt de­la­de med sig av.

KJELL VAR EN snabb bär­ploc­ka­re. Det var bå­de hal­lon, björn­bär och ling­on som han ploc­ka­de, of­tast upp emot Krok­strand­s­hål­let. Men även när det gäll­de bär de­la­de han med sig!

Sista nat­ten Kjell levde kun­de jag in­te som­na, jag viss­te ef­ter te­le­fon­sam­tal med Ce­ci­lia att han nu var myc­ket då­lig och tro­li­gen in­te ha­de så lång tid kvar. Tan­kar­na for långt till­ba­ka i ti­den, till om­kring 1963–64 då vi flug­fis­ka­de i Drom­setjärn, tu­rer­na till Nordnor­ge, ar­be­tet med att hål­la un­dan växt­lig­het i Ström­sån som var hans ögon­sten.

KJELL VAR RÄDD om öring­be­stån­det. Han tog ald­rig en öring un­der mi­ni­mi­måt­tet och vi­sa­de de tec­ken på att ha gått länge i ån fick de fri­he­ten till­ba­ka.

Vi har un­der al­la des­sa år va­rit all­ra bäs­ta vän­ner, jag kun­de in­te fat­ta att Kjell var på väg att läm­na oss. Det var in­te ba­ra jag, han ha­de många vän­ner för­u­tom barn och barn­barn.

Ce­ci­lia! Du har va­rit ett verk­ligt fö­re­dö­me, värd all be­und­ran. Du har ställt upp för bå­de Kjell och and­ra, jag vet in­te hur jag ska kun­na tac­ka dig. Du mås­te va­ra stark som or­kat med den­na svå­ra tid.

Vi glöm­mer dig ald­rig, Kjell!

Odd

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.