För­kla­rar Vikron­del­len

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - PONTUS JOHANSSON pontus.johansson@st­nb.se

Det byggs en ron­dell vid Vik – en kors­ning som nu­me­ra är väl­digt lågt tra­fi­ke­rad. Tra­fik­ver­ket för­kla­rar var­för de valt att pri­o­ri­te­ra det ron­dell­byg­get – och in­te ex­em­pel­vis kors­ning­en Karls­ga­tan/ring­vä­gen.

”Det går fort ige­nom den här kors­ning­en, spe­ci­ellt de da­gar vi har om­led­ning från E 6”

TIMO RÖNNI Tra­fik­ver­ket

Kors­ning­en i Vik ge­nom­går ett ron­dell­byg­ge som väckt dis­kus­sion. Bak­grun­den är att kom­mu­nin­vå­nar­na ef­ter­frå­gar ron­del­ler på and­ra håll än den rätt så otra­fi­ke­ra­de vägen längs gam­la E 6. Tra­fik­ver­ket för­kla­rar var­för man gör om kors­ning­en.

Det är helt och hål­let Tra­fik­ver­ket som står bakom ron­dell­byg­get som in­led­des för ett par vec­kor se­dan, där Sve­via står som ut­fö­ra­re. Kom­mu­nens tjäns­te­män och po­li­ti­ker har ing­et med be­slu­tet att gö­ra, för­kla­rar Timo Rönni, pro­jekt­le­da­re Tra­fik­ver­ket Nor­ra Bo­hus­län.

– Det är Tra­fik­ver­ket som be­kos­tar det här helt och hål­let i be­fint­ligt vägom­rå­de. Vi har in­te haft di­a­log med nå­gon ut­an vi byg­ger det­ta på vår egen an­lägg­ning, sä­ger han.

TRA­FIK­VER­KET HAR GETT pro­jek­tet en bud­get om 3,5 mil­jo­ner kro­nor. Kors­ning­en be­höv­de rustas upp, och skul­le rustas upp på nå­got sätt – med el­ler ut­an cir­ku­la­tion – där Tra­fik­ver­ket då tog till­fäl­let att byg­ga en ron­dell i kors­ning­en, nå­got man först bol­la­de med drif­ten­t­re­pre­nö­ren.

– Kors­ning­en är en gam­mal rest från när E 6 gick där. Re­fu­ger­na som var där var helt ut­slit­na. Det väx­te vass och gräs rätt ige­nom as­fal­ten och det var in­te myc­ket kant­sten kvar i ni­våskill­nad med be­lägg­ning­en, sä­ger Timo Rönni.

Cir­ku­la­tions­plat­sen in­går där­med i ett pro­jekt un­der ka­te­go­rin vägun­der­håll. Att man än­då väl­jer att byg­ga en ron­dell jäm­fört med att ba­ra fixa till vägen, mo­ti­ve­rar han med att ing­en ny mark be­hö­ver tas i an­språk och att cir­ku­la­tio­nen byggs en­ligt be­fint­ligt vägom­rå­de. På så sätt hål­ler man ner kost­na­der­na jäm­fört med ex­em­pel­vis cir­ku­la­tio­nen i Hallin­den, som lan­da­de på näs­tan en tre­dubb­lad kost­nad mot vad den­na upp­skat­tas kos­ta.

– Vi tänk­te att vi gör det­ta om vi nu än­då får in en cir­ku­la­tion och in­te be­hö­ver ta till ny mark i an­språk, plus att vi får en sä­ker kors­ning på kö­pet. För det går fort ige­nom den här kors­ning­en, spe­ci­ellt de da­gar vi har om­led­ning från E 6. Så är re­so­ne­mang­et från Tra­fik­ver­ket, sä­ger Timo Rönni.

ATT BYG­GA EN cir­ku­la­tion nå­gon an­nan­stans, ex­em­pel­vis Karls­ga­tan/ring­vä­gen, är en an­nan pla­ne­rings­pro­cess och kost­nad. Och ing­et som lig­ger på hans bord. Hur kom­mer det sig att man in­te pra­tar med kom­mu­nen där man byg­ger? Är in­te det prax­is?

– Nej, in­te när vi gör nå­got in­om be­fint­ligt vägom­rå­de. Det finns ing­et an­svar från min si­da där, ut­an det byggs myc­ket sa­ker på vå­ra vägar där jag in­te pra­tar med kom­mu­nen. Sen har vi många and­ra ären­den där kom­mu­nen har öns­ke­mål om att gö­ra en plats tra­fik­säk­ra­re, då har man di­a­log.

– Men här var det en ren un­der­hålls­frå­ga och då fanns ing­et be­hov av att pra­ta med kom­mu­nen, sä­ger han, och fort­sät­ter:

– Ha­de vi be­hövt gå ut­an­för vårt mark­om­rå­de ha­de vi be­hövt pra­ta med mar­kä­ga­re. Det be­höv­des in­te nu när det var ett så­pass stort vägom­rå­de, av­slu­tar han.

Bild: JAKOB SIMONSON

RON­DEL­LEN VID VIK. Här pas­se­rar in­te många bi­lar un­der en dag. Än­då byggs här en ron­dell.

Bild: ANDREAS CARLSSON

RON­DELL­BYG­GE. Det är Tra­fik­ver­ket som helt och hål­let står bakom ron­dell­byg­get som in­led­des för ett par vec­kor se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.