Vårdre­vo­lu­tion bort­om nät­lä­kar­na

De­bat­ten om nät­lä­kar­na ra­sar vi­da­re. Ak­tö­rer som Kry, Dok­tor24 och Min­dok­tor har se­dan nå­got år till­ba­ka ska­pat chock­vå­gor i sjuk­vårds­sy­ste­met.

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare - JOAKIM BROMAN Li­be­ra­la Ny­hets­by­rån

SJUK­VÅR­DEN. Oro­a­de lands­tings­po­li­ti­ker ser hur mil­jo­ner­na rul­lar iväg. Fö­re­språ­ka­re pe­kar på den otill­gäng­li­ga pri­mär­vår­den, och på att det är en ren vinst­af­fär för sam­häl­let om ett läkar­be­sök i mo­bi­len kan er­sät­ta ett be­sök på aku­ten.

Visst har nät­lä­kar­na ställt frå­gor som det po­li­tis­ka sy­s­te­met mås­te be­sva­ra. De­bat­ten skul­le dock tjä­na på att lyf­ta blic­ken från er­sätt­ningsni­vå­er och vil­ka di­a­gno­ser som går att stäl­la i mo­bi­len.

Som rap­por­ten ”Sjuk­vård – från brist till över­flöd” från Warp In­sti­tu­te vi­sar är näm­li­gen nät­lä­kar­na ba­ra det förs­ta myr­ste­get i den tek­nis­ka och di­gi­ta­la re­vo­lu­tion som kom­mer att sve­pa över sjuk­vår­den de kom­man­de åren. I in­led­ning­en till rap­por­ten tar in­sti­tu­tets ord­fö­ran­de, ti­di­ga­re riks­dags­le­da­mo­ten Mat­hi­as Sun­din (L), av­stamp i IBM:S su­per­da­tor Wat­son. 2011 lär­de den sig att kom­bi­ne­ra språk­fär­dig­he­ter med fak­ta­kun­ska­per så fram­gångs­rikt att den be­seg­ra­de de bäs­ta Je­o­par­dy-spe­lar­na i histo­ri­en.

2016 an­vän­des Wat­son för att di­a­gnos­ti­se­ra en ja­pansk kvin­na som led av en svår sjuk­dom, men där ett an­tal lä­ka­re miss­lyc­kats med att hit­ta rätt be­hand­ling. Da­torn ana­ly­se­ra­de runt 20 mil­jo­ner onko­lo­gis­ka stu­di­er, och lyc­ka­des kor­rekt iden­ti­fi­e­ra en myc­ket ovan­lig form av leu­ke­mi. Kvin­nan över­lev­de.

Rap­port­för­fat­ta­ren Mag­nus Aschan pe­kar på hur den­na tek­nik kan kom­ma att an­vän­das bå­de som ett lä­kar­stöd och i vår­dens ti­di­ga ske­den. En pa­ti­ent får chat­ta med da­torn

Att den­na tek­nik kom­mer att för­änd­ra vår­den står klart. Det svå­ra är att ve­ta hur.

och be­skri­va si­na be­svär, och slus­sas där­ef­ter vi­da­re an­ting­en till ett di­gi­talt mö­te el­ler ett fy­siskt be­sök. En stu­die från Ox­ford Uni­ver­si­ty vi­sa­de att en AI från fö­re­ta­get Ba­by­lon He­alth var tio pro­cen­ten­he­ter bätt­re än lä­ka­re på att stäl­la en ini­ti­al di­a­gnos – 92 pro­cent jäm­fört med 82.

Att ar­ti­fi­ci­el­la in­tel­li­gen­ser kan till­gäng­lig­gö­ra all värl­dens me­di­cins­ka kun­skap för bå­de lä­ka­re och pa­ti­en­ter på någ­ra mi­nu­ter, och att tid med lä­ka­re där­med slu­tar va­ra en brist­va­ra, är i sig om­väl­van­de. Än­då är det ba­ra bör­jan. Pri­set på me­di­cinsk tek­nik som labb- och Dna-tes­ter sjun­ker och kan gö­ras på vård­cen­tra­ler el­ler till och med i en­skil­da hem. Sen­so­rer på och i krop­pen kan i re­al­tid ge in­for­ma­tion om vårt per­son­li­ga häl­so­till­stånd, och kan i kom­bi­na­tion med AI helt för­änd­ra den fö­re­byg­gan­de vår­den.

På läng­re sikt finns möj­lig­he­ter för allt från mik­ro­sko­pis­ka ro­bo­tar som hit­tar för­sta­di­er till can­cer i blodom­lop­pet, och nya or­gan som ”skrivs ut” i en 3D-skri­va­re.

Att den­na tek­nik kom­mer att för­änd­ra vår­den står klart. Det svå­ra är att ve­ta hur. Le­der den till ökad geo­gra­fisk cent­ra­li­se­ring, i lin­je med den ut­veck­ling som vård­po­li­ti­ken haft de se­nas­te åren? El­ler stär­ker den vår­dens mins­ta en­he­ter? Vil­ka öka­de kost­na­der och vil­ka ef­fek­ti­vi­se­ring­ar kan vi vän­ta oss? Hur for­mas fram­ti­dens vård­ked­jor? Hur ska po­li­ti­ken bi­dra till ut­veck­ling­en ut­an att slö­sa mil­jar­der i dy­ra ut­veck­lings­pro­jekt?

Det är så­da­na frå­gor som mås­te be­sva­ras de kom­man­de åren. Nät­lä­kar­de­batt i all ära, men till­gång­en till vi­de­o­sam­tal är långt ifrån det vik­ti­gas­te som hän­der på vård­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.