Vår­dens med­ar­be­ta­re är livsvik­ti­ga

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Vår­dens med­ar­be­ta­re är livsvik­ti­ga! Men de är för få sam­ti­digt som på tok för många vitt­nar om en ohåll­bar ar­bets­si­tu­a­tion. Många med­ar­be­ta­re fun­de­rar på att läm­na vård och om­sor­gen. Or­sa­ker­na till det­ta är så klart bå­de många och skif­tan­de men all­var­lig och lång­va­rig stress i kom­bi­na­tion med otill­räck­li­ga möj­lig­he­ter till åter­hämt­ning och på­ver­kan av den eg­na ar­bets­si­tu­a­tio­nen är van­li­ga för­kla­ring­ar.

För att kor­ta vård­kö­er­na och för att mö­ta ut­veck­ling­en med en åld­ran­de be­folk­ning med ett väx­an­de vård­be­hov mås­te vi få fler att sö­ka sig till vår­dyr­ke­na lik­som få fler att bå­de vil­ja och or­ka job­ba kvar in­om häl­so- och sjuk­vår­den. Vi mo­de­ra­ter har där­för pre­sen­te­rat en lång rad för­slag för att stär­ka vår­dens med­ar­be­ta­re. Vi har fo­ku­se­rat på tre hu­vud­om­rå­den.

FÖR DET FÖRS­TA vill vi mo­de­ra­ter stär­ka vår­dens med­ar­be­ta­re ge­nom bätt­re ar­bets­vill­kor och ar­bets­mil­jö. Kon­kret fö­re­slår vi t.ex. sär­skil­da lö­ne­sats­ning­ar på spe­ci­a­list­sjuk­skö­ters­kor lik­som på an­nan er­fa­ren kom­pe­tent vård­per­so­nal som hal­kat ef­ter i lö­ne­ut­veck­ling. Vi vill ge per­so­na­len ökat in­fly­tan­de över sche­malägg­ning och ar­bets­ti­der. Här kan di­gi­ta­la verk­tyg va­ra till stor hjälp. Di­gi­ta­li­se­ring­ens möj­lig­he­ter är ock­så cen­tra­la för att mins­ka den ad­mi­nist­ra­ti­va bör­dan. För att helt en­kelt ge vår­dens med­ar­be­ta­re mer tid med pa­ti­en­ter­na.

För det and­ra vill vi mo­de­ra­ter stär­ka vår­dens med­ar­be­ta­re ge­nom bätt­re ut­bild­ning och mer fort­bild­ning. Häl­so- och sjuk­vår­den är i snabb för­änd­ring och ut­veck­ling vil­ket stäl­ler så­väl öka­de som för­änd­ra­de krav på med­ar­be­tar­na. Vi fö­re­slår där­för bland an­nat ob­li­ga­to­risk fort­bild­ning, en na­tio­nell mo­dell för be­tald vi­da­re­ut­bild­ning och en sär­skilt sats­ning på fler barn­mors­kor.

FÖR DET TRED­JE vill vi mo­de­ra­ter stär­ka vår­dens med­ar­be­ta­re ge­nom att ut­veck­la le­dar­ska­pet och vär­na mång­fal­den in­om häl­so- och sjuk­vår­den. Det lo­ka­la le­dar­ska­pet har stor be­ty­del­se för vår­dens för­må­ga att le­ve­re­ra en god vård samt för att at­tra­he­ra och be­hål­la med­ar­be­ta­re. Vi vill där­för gö­ra rik­ta­de ut­bild­nings­in­sat­ser lik­som se över möj­lig­he­ter­na att in­fö­ra en bred le­dar­skaps­ut­bild­ning för fram­ti­dens le­da­re in­om vår­den.

Mo­de­ra­ter­na är det par­ti som tyd­li­gast har ta­git strid för val­fri­he­ten och mång­fal­den in­om vår­den. Vi är över­ty­gan­de att mång­fald är bätt­re en en­fald. Bå­de med­ar­be­ta­re och pa­ti­en­ter vin­ner på att ha möj­lig­het att väl­ja och att väl­ja bort ar­bets­gi­va­re och vård­gi­va­re. Vi vill där­för stär­ka möj­lig­he­ter­na till al­ter­na­ti­va drifts­for­mer samt ut­ö­ka möj­lig­he­ten till val­fri­het för pa­ti­en­ter­na ock­så in­om den spe­ci­a­li­se­ra­de vår­den.

Som ny­vald le­da­mot av riks­da­gens so­ci­alut­skott lo­var jag att job­ba hårt för att kor­ta vård­kö­er­na och för­bätt­ra svensk häl­so- och sjuk­vård. Det tror jag bör­jar med att stär­ka vår­dens med­ar­be­ta­re och med en ny mo­de­rat­ledd re­ge­ring.

Jo­han Hult­berg (M) Riks­dags­le­da­mot för Fyr­bo­dal och le­da­mot

av so­ci­alut­skot­tet

Bild: TT/GP

JO­HAN HULT­BERG (M). Riks­dags­man bo­satt i Fjäll­bac­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.