Po­li­sen: ”Brot­ten mins­kar i Skee” STRÖMSTADS KOMMUN HÖLL ÖP­PET SAMRÅDSMÖTE

SKEE:

Strömstads Tidning - - Nyheter - THOBIAS NILSSON 0526-62400 tid­ning­en@st­nb.se

Sam­rå­det in­led­des med att po­li­sen Jo­han Hil­ding pra­ta­de om sä­ker­he­ten i Strömstad/skee, och den gans­ka ny­till­kom­na med­bor­gar­di­a­lo­gen mel­lan po­li­sen och in­vå­nar­na, samt vik­ten av att sam­ta­la med po­li­sen an­gå­en­de vad in­vå­nar­na vill att de ska äg­na mer tid åt. Han be­rät­ta­de även om dem som äg­nar sig åt kri­mi­na­li­tet runt Strömstad och Skee.

– Det har va­rit en del brotts­lig­het i Skee det se­nas­te året, mer än nor­malt. Det finns in­di­vi­der i Strömstad och Skee som äg­nar sig åt kri­mi­na­li­tet i stort sett ute­slu­tan­de. Det är de som står i fo­kus för oss. Men just nu är fle­ra av dem fri­hets­be­rö­va­de. Tre av dem är häk­ta­de i Sve­ri­ge och någ­ra and­ra i Nor­ge, så i nu­lä­get är det gans­ka lugnt. Det märks tyd­ligt när des­sa in­di­vi­der blir fri­hets­be­rö­va­de och det in­ne­bär att vi nu kan fo­ku­se­ra på and­ra sa­ker, be­rät­tar Jo­han Hil­ding.

DÄR­EF­TER VAR DET kom­mu­nens över­sikts­pla­ne­ra­re Björn Ri­chards­son som bland an­nat pre­sen­te­ra­de den för­dju­pa­de över­sikts­pla­nen.

Nå­got som styrt ut­veck­ling­en om var man kan tän­ka sig ny­be­byg­gel­se är att ha en fort­satt fun­ge­ran­de grön­st­ruk­tur. Det hand­lar om växt­lig­he­ten, och att djur ska kun­na ta sig runt på ett na­tur­ligt sätt. Nå­got man även äg­nar mer tid åt nu än förr är eko­system­tjäns­ter som be­ty­der att man an­vän­der mar­ken för det den är bäst läm­pad för. * Sam­rå­det be­hand­la­de frå­gor som ny be­byg­gel­se, tra­fik­sä­ker­he­ten och brotts­lig­he­ten i Skee. * Syn­punk­ter ef­ter mö­tet ska läm­nas in via brev el­ler mejl till Strömstads kommun se­nast den 30 no­vem­ber. * De­la­de me­ning­ar kan le­da till att det blir ett ex­train­satt mö­te i de­cem­ber el­ler ja­nu­a­ri. Men än­nu är ing­et da­tum be­stämt. Det­ta gör att pla­ne­rings­ar­be­tet tar läng­re tid att ut­fö­ra.

Det har ti­di­ga­re va­rit dis­kus­sio­ner om be­byg­gel­se vid vat­ten­torns­ber­get men det vi­sa­de sig va­ra kost­samt och otill­gäng­ligt. Sär­skilt att byg­ga en ny väg­upp­fart. Men där är än­nu in­te sista or­det sagt, me­nar Björn Ri­chards­son.

SÄ­KER­HE­TEN PÅ GRÅLÖSVÄGEN var även nå­got man ta­la­de om. Där på­går det dis­kus­sio­ner mel­lan kom­mu­nen och Tra­fik­ver­ket. Ett al­ter­na­tiv kan va­ra att kom­mu­nen tar över de­len mel­lan be­byg­gel­sen och för­sko­lan, där­ef­ter kan kom­mu­nen själv be­stäm­ma om sä­ker­he­ten ge­nom att gö­ra det en­kel­rik­tat el­ler stänga av för ge­nom­farts­tra­fik.

– Om kom­mu­nen tar över de­len mel­lan be­byg­gel­sen och för­sko­lan så åker man på kost­na­den, men man får fri­he­ten att be­stäm­ma över hur tra­fi­ken ska dras. Det­ta är en del i att det mås­te bli säk­ra­re att ta sig till för­sko­lan, sä­ger Björn Ri­chards­son.

Den sto­ra de­bat­ten rör­de sig dock kring om det skul­le byg­gas en livs­me­dels­bu­tik i Skee, och om det kan ske en håll­bar ut­veck­ling ut­an en så­dan. Men det är svårt att mo­ti­ve­ra en­ligt Björn Ri­chards­son i och med det lå­ga in­vå­na­ran­ta­let.

– Många av er job­bar i Strömstad, och kom­mer ock­så att hand­la där. Det bäs­ta ha­de va­rit om nå­gon som re­dan be­dri­ver verk­sam­het i Skee kan ut­ö­ka med att säl­ja vis­sa ty­per av livs­me­del, sä­ger Björn Ri­chards­son.

– Allt hand­lar om pri­ser och vär­den. Hand­lar det in­te om att folk som bor här ska ha en viss form av livs­kva­li­tet? Jag vill in­te åka till Strömstad för att hand­la var­je gång, sä­ger en av åhö­rar­na.

De fles­ta sto­lar fyll­des när kom­mu­nen höll samrådsmöte i Skee sko­la. Det kom bland an­nat att hand­la om sä­ker­het och för­ut­sätt­ning­ar för be­byg­gel­se.

DE PO­LI­TI­KER SOM var på plats me­na­de att par­ti­er­na in­te var över­ens gäl­lan­de en livs­me­dels­bu­tik i Skee.

Det fanns även för­slag på vad man kan gö­ra med gröny­tor som in­te ska be­byg­gas. Många öns­ka­de fler lek­plat­ser för bar­nen, vil­ket i dags­lä­get är en brist­va­ra.

Bild: THOBIAS NILSSON

PLANERARE. Björn Ri­chards­son, kom­mu­nens över­sikts­pla­ne­ra­re, be­rät­tar om fram­ti­da pla­ner för sam­hälls­ut­veck­ling­en i Skee.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.