Ett lyft för Tanumshede

TANUMSHEDE: DEN NYA PARKEN VÄX­ER FRAM

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Gräv­ma­ski­ner, sta­ket och mark­ar­be­ten. Just nu ser det väl in­te så kul ut i Ta­nums­he­des cent­rum.

Men här hän­der det gre­jer. En ny park som ska bli själ­va hjär­tat i cent­rum är un­der upp­bygg­nad. Af­färs­vä­gen ska byg­gas om. Bå­de på gam­la Kon­sum­tom­ten och på Katte­da­ben byggs bo­stä­der.

– Det finns en växt­kraft i Tanumshede som det in­te gjort se­dan kom­mun­sam­man­slag­ning­en 1971, sä­ger PEO Hedemyr, fas­tig­hets­ä­ga­re och ini­ti­a­tiv­ta­ga­re i cent­rum­för­ny­el­sen.

PÅ DEN GAM­LA träd­gårds­tom­ten fram­för He­de­myrs va­ru­hus väx­er den nya parken fram. En täck­bar Björn Bern­ts­son, VD för Ta­nums bo­stä­der, fram­för hus­byg­get där Kon­sum låg ti­di­ga­re. per­go­la, en scen och nya to­a­let­ter finns re­dan på plats. Fle­ra frukt­träd från den gam­la träd­går­den har fått va­ra kvar sam­ti­digt som man för­be­re­der för nya plan­te­ring­ar och väx­ter.

– Al­la sto­ra ste­nar i parken är åter­bru­ka­de från Ta­nums kommun, tor­gy­tan är lagd med Bo­hus gra­nit­häll och per­go­lan är gjord i lärk som har växt och så­gats i kom­mu­nen, be­rät­tar Ta­nums ga­tu­chef Ro­ger An­ders­son.

HÄR SKA OLI­KA ak­ti­vi­te­ter äga rum: han­del, fram­trä­dan­den, lek, barn­te­a­ter och ute­ser­ve­ring. Ta­nums kommun står för kost­na­den – fy­ra mil­jo­ner – till­sam­mans med spon­so­rer från lo­ka­la nä­rings­li­vet. In­vig­ning sker i vår.

Näs­ta etapp i cent­rum­sats­ning­en är Af­färs­vä­gen, som ska bli en­kel­rik­tad och mer at­trak­tiv än vad den är i dag. Land­skaps­ar­ki­tekt Ron­nie Lindsten har skis­sat på möj­lig ut­form­ning.

– Den ska bli mer till­gäng­lig, va­ra till för al­la och mer som ett öp­pet rum, ett var­dags­rum, med mer gröns­ka. Par­ke­rings­plat­ser­na kom­mer att bli fler, men ska ut­for­mas som en del av hel­hets­mil­jön, allt­så in­te så ex­po­ne­ra­de, sä­ger han.

MÅNGA STADSKÄRNOR FÅR i dag käm­pa i hård kon­kur­rens med in­ter­net­han­del och stör­re köp­cent­ra ut­an­för cent­rum. Men i Tanumshede är man po­si­tiv och tror på be­ho­vet av en le­van­de kär­na.

Det finns ock­så ett be­hov av bo­stä­der. De nya lä­gen­he­ter som byggs av Ta­nums bo­stä­der på den gam­la Kon­sum­tom­ten längs Af­färs­ga­tan är li­te mind­re, i förs­ta hand tänkt för äld­re och yng­re. På bot­ten­pla­net blir det 600 kvadrat­me­ter verk­sam­hets­lo­ka­ler.

– Här är nä­ra till det mesta, sä­ger Björn Bern­ts­son, VD för Ta­nums bo­stä­der.

Ta­nums kommun, fas­tig­hets­ä­ga­re och det lo­ka­la nä­rings­li­vet tar ett ge­men­samt kraft­tag i Tanumshede.

CIR­KA 24 HY­RES­RÄT­TER – et­tor, två­or och tre­or mel­lan 35 och 56 kvadrat­me­ter sto­ra – ska va­ra fär­di­ga hös­ten 2019. Till bot­ten­plan har man in­tres­sen­ter men ing­et namn klart.

PEO Hedemyr byg­ger ock­så hy­res­rät­ter, på Katte­da­ben.

– In­tres­set för de bo­stads­rät­ter vi först pla­ne­ra­de ute­blev. Nu är det pla­ne­rat för 22 hy­reslä­gen­he­ter, två­or och tre­or från 64 till 75 kvadrat­me­ter, sä­ger Hedemyr.

Bygg­start pla­ne­ras ske i vår och lä­gen­he­ter­na ska va­ra in­flytt­nings­kla­ra som­ma­ren 2020.

”Det finns en växt­kraft i Tanumshede som det in­te gjort se­dan kom­mun­sam­man­slag­ning­en 1971”

PEO HEDEMYR

Bild: GITTAN ÖHMAN

NAMN: HEDEPARKEN? Land­skaps­ar­ki­tekt Ron­nie Lindsten, fas­tig­hets­ä­ga­re PEO Hedemyr och ga­tu­in­gen­jör Ro­ger An­ders­son.

Bild: GITTAN ÖHMAN

KATTE­DA­BEN. PEO Hedemyr lå­ter upp­fö­ra 22 hy­res­rät­ter på Katte­da­ben, in­flytt­nings­kla­ra 2020.

Bild: GITTAN ÖHMAN

CEN­TRA­LA BO­STÄ­DER.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.