Vin­ter

Strömstads Tidning - - Resor -

FLORIDA OCH KRYSSNINGAR

Tit­tar man på resor med re­gul­jär­flyg ökar USA stort och går om Spa­ni­en över vin­terns mest bo­ka­de res­mål hos Tic­ket. Thai­land är dock oho­tad po­pu­lä­rast. Ka­li­for­ni­en är den re­gi­on i USA som ökar mest, men flest åker fort­fa­ran­de till Florida. Lis­tan över re­se­by­rå­ked­jan Re­si­as mest bo­ka­de re­gul­jär­resmål un­der jul och ny­år top­pas av tre stä­der i Florida: Mi­a­mi (bil­den), Or­lan­do och Fort Lau­der­da­le. En för­kla­ring är bland an­nat att Nor­wegi­an har lan­se­rat en ny di­rekt­lin­je från Stock­holm till Or­lan­do un­der hös­ten, en an­nan är att många kryss­nings­far­tyg ut­går från Florida. In­tres­set för kryssningar har ökat stort de se­nas­te åren, så även i år.

– Det är en res­typ som blir po­pu­lä­ra­re i al­la ål­ders­grup­per, in­te ba­ra bland äld­re, sä­ger Ka­ta­ri­na Da­ni­els. Många vill kom­bi­ne­ra någ­ra da­gar i Florida med en kort­kryss­ning i Kari­bi­en.

VINTERKRYSSNING

Bland kryss­ning­ar­na är det dock nors­ka Hur­tigru­ten som ökar mest. Hos Re­sia har bok­ning­ar­na med re­de­ri­et ökat med det tre­dubb­la de se­nas­te fy­ra åren. I vin­ter finns även ett nytt in­hemskt al­ter­na­tiv för kryss­nings­sug­na svens­kar. Bir­ka Cru­i­ses sat­sar på en spe­ci­alkryss­ning från Stock­holm till Sundsvall i vin­ter. Re­de­ri­et har ti­di­ga­re krys­sat längs Norr­lands­kus­ten som­mar­tid, men lan­se­rar nu en upp­le­vel­se­späc­kad vin­ter­ver­sion. I Sundsvall er­bjuds fle­ra ut­flyk­ter, bland an­nat cur­ling­sko­la, längd­ski­dåk­ning, pim­pel­fis­ke, snö­sko­vand­ring och ut­försåk­ning.

SPORTRESOR

Sol­re­sor lan­se­rar i sin tur en sa­fa­ri- och strand­kom­bi­na­tion i Kenya i vin­ter och åter­in­för även resor till Jor­da­ni­en, ett land i Mel­la­nöstern med gott om histo­rie- och kul­turupp­le­vel­ser.

Sam­ti­digt fort­sät­ter Apol­lo att sat­sa på sportresor och pre­sen­te­rar sitt förs­ta sport­ho­tell i Afri­ka, när­ma­re be­stämt i Hurg­ha­da i Egyp­ten. En an­nan ny­het för trä­nings­sug­na är Vings yo­ga­re­sa till den ka­ri­bis­ka ön Aru­ba, med trä­nings­pass led­da av yo­gastjär­nan Rachel Bra­ten (bil­den). Sam­man­ställ­ning­en vi­sar vad det kos­tar att se­mest­ra i re­spek­ti­ve land jäm­fört med i Sve­ri­ge (Sve­ri­ge = In­dex 100). För­u­tom hän­syn till va­luta­kur­ser­nas för­hål­lan­de tas även hän­syn till oli­ka län­ders pris­ni­vå­er för van­li­ga se­mesterut­gif­ter. Dy­ras­te lan­det att se­mest­ra i är Bermu­da (in­dex 364), följt av Mo­naco (239), Mal­di­ver­na (154) och Schweiz (146).

* Ne­pal 28

* Vi­et­nam 30

* Kam­bod­ja 31

* Ma­ke­do­ni­en 31

* Ma­lay­sia 33

* In­di­en 34

* Bul­ga­ri­en 35

* Ser­bi­en 37

* Thai­land 37

* Filip­pi­ner­na 37 Bil­li­gast.

* 1. New Del­hi, in­dex 38

* 2. Ma­ni­la, 38

* 3. St Pe­ters­burg, 40

* 4. Bom­bay, 40

* 5. Sa­ra­je­vo, 40

* 6. Sao Pau­lo, 42

* 7. Ku­a­la Lum­pur, 43

* 8. Mex­i­ko Ci­ty, 43

* 9. Bu­e­nos Aires, 44

* 10. Li­ma, 44

Dy­rast. * * * * * * * * * * * *

Käl­la: FOREX SE­NAS­TE SAMMANSTÄLLNING 2017 Käl­la: FOREX SAMMANSTÄLLNING 2018

Sam­man­ställ­ning­en vi­sar vad det kos­tar att se­mest­ra i re­spek­ti­ve stad jäm­fört med i Stock­holm (= In­dex 100). In­dex­et tar hän­syn till bå­de va­luta­kur­ser­na och van­li­ga se­mester­kost­na­der. 1. New York, in­dex 163 2. San Fran­ci­sco, 161 3. Genè­ve, 146 4. Venedig, 138 5. Reyk­ja­vik, 138 6. Kö­pen­hamn, 134 7. Van­cou­ver, 130 8. Tel Aviv, 127 9. Ams­ter­dam, 127 10. Chi­ca­go, 125In­för som­ma­ren 2019 star­tar många nya di­rekt­flyg. Bland an­nat lan­se­rar SAS fle­ra nya som­mar­lin­jer, från Stock­holm di­rekt till Mar­seil­le, Ca­ta­nia (på öst­ra Si­ci­li­en), Ne­a­pel och Reyk­ja­vik. Från Gö­te­borg bör­jar bo­la­get fly­ga till por­tu­gi­sis­ka Fa­ro och från Kö­pen­hamn till Flo­rens, pols­ka af­färs­res­må­let Szcze­cin och Cor­n­wall i syd­väst­ra Eng­land. Mar­seil­le och Ca­ta­nia kom­mer även att tra­fi­ke­ras från Kö­pen­hamn.Ry­a­nair sat­sar i sin tur på nya som­mar­lin­jer från Gö­te­borg och Skavs­ta till Prag, från Skavs­ta till pols­ka Poz­nan och från Gö­te­borg till Bar­ce­lo­na, Dublin och Man­ches­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.