Ek­berg: ”Luf­ten går ur dem”

Strömstads Tidning - - Sport - PONTUS JOHANSSON

Ef­ter förs­ta pe­ri­o­den råd­de inga som helst tvi­vel om vem som skul­le ta hem tre­po­äng­a­ren från Frid­hems­hal­len i Ud­de­val­la – näm­li­gen bor­t­a­la­get Lions HC.

Det är in­te var­je dag man kan kam­ma hem slut­re­sul­ta­tet 13–0. Men i fre­dags hän­de det otro­li­ga när LHC tog än­nu en se­ger i hoc­keytre­an.

– Det var ing­et vi ha­de vän­tat oss, verk­li­gen in­te. Vi var in­ställ­da på att det skul­le bli ett tufft mö­te, sä­ger An­ton Ek­berg, mål­vakt i Lions.

Ud­de­val­la­la­get ha­de för­vis­so ta­git in någ­ra nya spe­la­re som fick kän­na på isen. I mat­chen som spe­la­des mel­lan la­gen ti­di­ga­re i se­ri­en blev re­sul­ta­tet 6-2 till Lions HC. Även om man i den mat­chen mis­sa­de en del fi­na chan­ser.

– Men det gjor­de vi in­te den här gång­en, sä­ger An­ton Ek­berg, som höll nol­lan till­sam­mans med Ro­bin Alex­an­ders­son som kom in i tred­je pe­ri­o­den.

Mål­vak­ten kon­sta­te­rar att mat­chen mer el­ler mind­re av­gjor­des i förs­ta pe­ri­o­den (5-0), även om en käm­paglöd fort­satt fanns kvar än­da till den tred­je – då la­get bör­ja­de lu­ta sig till­ba­ka en aning.

– När vi gör 3-0 ef­ter tio mi­nu­ter känns det som om luf­ten går ur dem, sä­ger An­ton Ek­berg.

– Vi gör en bra match mot ett säm­re lag i 60 mi­nu­ter. Sen är det kul att vis­sa kil­lar får gö­ra li­te kas­sar och det blir li­te po­äng, men det är inga mat­cher man har lust att spe­la fler av. Vi kan väl hop­pas att det var en­gångs­fö­re­te­el­se.

Vins­ten in­ne­bär ock­så att Lions in­te tap­pat en en­da po­äng på sju mat­cher – med fem mat­cher kvar att spe­la. Och lik­som al­la and­ra mat­cher var en vinst mot Ud­de­val­la oer­hört vik­tig, och skul­le det i slu­tet hand­la om mål­skill­nad i slu­tet har ju Lions lyc­kats få med sig ett tack­samt för­språng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.