PRO Strömstad fyll­de 75 år

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - ROY AN­DERS­SON

PRO Strömstad fyll­de 75 år. Med­lem­mar­na firade det hög­tid­ligt med här­lig mat, dryck och un­der­håll­ning på Kul­tur­hu­set Ska­ge­rack.

Kväl­len in­led­des med att de dry­ga 110 fest­del­ta­gar­na togs emot med en väl­komst­drink. Ord­fö­ran­de El­la – Sti­na Olaus­son häl­sa­de väl­kom­men till kväl­lens fi­ran­de och gjor­de en till­ba­kablick i för­e­ning­ens histo­ria. När den bil­da­des 1943 var det spe­ci­ellt Ös­ten Olofs­son, då 30 år, som tog ini­ti­a­tiv till att bil­da för­e­ning­en. PRO:S vik­ti­ga funk­tion då som nu är att på in­di­vid­ni­vå att be­hål­la ett so­ci­alt nät­verk och på riks­ni­vå fun­ge­rar som en in­tres­se­or­ga­ni­sa­tion som till­va­ra­tar pen­sio­nä­rer­nas in­tres­sen i sam­häl­let.

Kväl­lens to­ast mas­ter Gun Johansson häl­sa­de väl­kom­men till kväl­lens fest­lig­he­ter.

För­rät­ten och varm­rät­ten åts med god ap­tit. PRO Bo­hus­läns ord­fö­ran­de Bengt Eklund över­läm­na­de en pre­sent till Äldre­forsk­nings­fon­den och öns­ka­de för­e­ning­en lyc­ka till. Mar­ga­re­ta Fred­riks­son re­pre­sen­te­ra­de Strömstad kommun, Åke Nygren – PRO Tanum, Ar­vo Vä­li – Ak­ti­va Se­ni­o­rer och Stan­ley Ly­sell – SPF Se­ni­o­rer­na över­läm­na­de gå­vor och samt­li­ga fram­höll vik­ten av den so­ci­a­la verk­sam­he­ten i för­e­ning­en.

Fi­ran­det fort­sat­te med medryc­kan­de un­der­håll­ning av Bos­se och Ni­na Mar­ken­dahl. Fest­stäm­ning­en steg yt­ter­li­ga­re när det kom till Edith Pi­af tolk­ning­ar och för­stärk­tes med Ing­mar Ols­son på drag­spel. Kväl­lens över­rask­ning­ar var Strömstads­pro­fi­ler­na He­le­na Matt­son och Ulf Kar­le som med sitt lät­ta och hu­mo­ris­tis­ka fram­fö­ran­de fick fest­stäm­ning­en yt­ter­li­ga­re att sti­ga.

För­tjänst­tec­ken de­la­des ut till Rolf Alm, May Hans­son, Alf Johansson och El­la-sti­na Olaus­son. Kväl­len av­slu­ta­des med kaf­fe och en här­ligt upp­du­kad tårt­buffé som al­la lät sig väl sma­ka.

Bild: PRIVAT

FI­RAN­DE. Stan­ley Ly­sell, SPF, över­läm­nar pre­sent till Gun Johansson, PRO Strömstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.