Så för­be­red­da är kom­mu­ner­na

NOR­RA BO­HUS­LÄN: KLI­MAT­FÖR­ÄND­RING­AR IN­NE­BÄR RIS­KER

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - THOBIAS NILSSON 0526-62400 tid­ning­en@st­nb.se

I takt med att kli­ma­tet för­änd­ras kom­mer ris­ker­na att öka för ex­trem­vä­der och sti­gan­de hav­s­ni­vå­er. Läns­sty­rel­sen har en re­kom­men­da­tion till Strömstad om att eta­ble­ra en re­serv­vat­ten­täkt.

Kli­mat­för­änd­ring­ar och pe­ri­o­der med ökad ne­der­börd med­för ris­ker och sto­ra kost­na­der för kom­mu­ner­na i Sve­ri­ge. En­ligt en undersökning av Swe­co sak­nar många kom­mu­ner en håll­bar stra­te­gi för kom­man­de vä­der­leks­för­änd­ring­ar.

Hå­kan Baatz, sä­ker­hets­sam­ord­na­re på Strömstads kom­mun, för­kla­rar hur man job­bar med frå­gan i Strömstad.

– Det på­går ett ar­be­te an­gå­en­de det­ta. Det finns ett dokument kal­lat RSA, risk och sår­bar­hets­a­na­lys. Det är ett kom­munö­ver­gri­pan­de dokument där man tar fram oli­ka sce­na­ri­er som skul­le kun­na drab­ba kom­mu­nen. Det kan till ex­em­pel hand­la om hur man han­te­rar en stör­re ol­je­o­lyc­ka, stor­mar el­ler läng­re strö­mav­brott.

DET SKER OCK­SÅ re­gel­bund­na öv­ning­ar ut­i­från de sce­na­ri­er som tas upp i do­ku­men­tet.

– Un­der de fy­ra­å­ri­ga man­dat­pe­ri­o­der­na läg­ger man var­je gång upp en verk­sam­hets­plan. Där ska man då trä­na al­la kom­mu­na­la för­valt­ning­ar ut­i­från Rsa-do­ku­men­tet.

Kän­da plat­ser i Strömstads kom­mun där det är extra käns­ligt för ex­trem­vä­der är Vett­land­sån och Grå­lös­bäc­ken och till­rin­ning­en till Ströms­vatt­net.

– Där är det kän­da be­kym­mer vid kraf­tig vä­der­lek. Där job­bar tek­nis­ka för­valt­ning­en med åt­gär­der för att för­sö­ka eli­mi­ne­ra fram­ti­da över­sväm­ning­ar ge­nom att ren­sa och få vatt­net att rin­na på bra.

Ett fram­ti­da ökat ex­trem­vä­der med­för ris­ker och ut­ma­ning­ar för kust­kom­mu­ner­na. Strömstads Tid­ning har pra­tat med sä­ker­hets­sam­ord­nar­na i Strömstads och Ta­nums kom­mun.

DET SKER ÄVEN ett sam­ar­be­te med läns­sty­rel­sen där man tit­tar på ett

pro­jekt gäl­lan­de kraf­ti­ga sky­fall.

– Det kal­las ett för­dröj­nings­ma­ga­sin. Kan man in­te ta hand om den mäng­den vat­ten som kom­mer så le­tar man efter områden som man kan fö­ra vatt­net till med en en­kel kon­struk­tion. Till ex­em­pel ett oan­vänt gär­de. Det hand­lar om att spri­da vatt­net så de gör så li­te ska­da som möj­ligt.

MO­NA ENGELBREKTSSON, sä­ker­hets­sam­ord­na­re på Ta­nums kom­mun, vill att man ska job­ba mer med frå­gan.

– Jag tyc­ker det finns ut­rym­me att job­ba mer med fram­ti­da kli­mat­för­änd­ring­ar. I no­vem­ber sker det en kon­fe­rens där man bju­dit in ak­tö­rer från plan- och bygg­nämn­den, just för att lyf­ta frå­gan om ex­tre­ma vä­der­för­hål­lan­den.

– Vi som job­bar med Rsaa­na­ly­sen och be­red­skap be­hö­ver ett tätt sam­ar­be­te med plan- och bygg­nämn­den. Att det kom­mer bli ett mer ex­tremt vä­der är det ing­en frå­ga om.

– Man kan ba­ra se på tor­kan un­der den som­ma­ren som var nu. Den har vi­sat att det finns myc­ket som be­hö­ver gö­ras och tas hän­syn till i fram­ti­den, sä­ger Mo­na Engelbrektsson.

SÄ­KER­HETS­SAM­ORD­NA­RE. Hå­kan Baatz för­kla­rar hur kom­mu­nen job­bar för att han­te­ra fram­ti­da ex­trem­vä­der.

Bild: THOBIAS NILSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.