Er­na Sol­berg re­ge­rar vi­da­re i Nor­ge

I fre­dags be­slu­ta­de det nors­ka mit­ten­par­ti­et Kris­te­lig Fol­ke­par­ti att sö­ka ett re­ge­rings­sam­ar­be­te med re­ge­ring­en Er­na Sol­berg. Men det var in­te ett lätt be­slut.

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare - KARL AF GEIJERSTAM Le­dar­re­dak­tör Bo­hus­lä­ning­en

NOR­GE. I över en må­nad har par­ti­et runt om i lan­det dis­ku­te­rat par­ti­le­da­ren Knut Arild Ha­rei­des för­slag om att lämna sam­ar­be­tet med hö­ger­re­ge­ring­en i Stor­ting­et och i stäl­let stöd­ja en re­ge­ring be­stå­en­de av Ar­bei­der­par­ti­et, Sen­ter­par­ti­et och Kris­te­lig Fol­ke­par­ti, som skul­le to­le­re­ras av So­si­a­lis­tisk Venst­re.

I för­ra man­dat­pe­ri­o­den sam­ar­be­ta­de KRF och Venst­re med re­ge­rings­par­ti­er­na Høy­re och Frem­skrittspar­ti­et om stats­bud­ge­ten. Efter se­nas­te valet val­de Venst­re att efter långa för­hand­ling­ar att gå med i den ut­vid­ga­de re­ge­ring­en. Nu tyck­te Ha­rei­de att det var dags att gö­ra ett väg­val för KRF, men han vil­le väns­terut.

Pro­ces­sen i par­ti­et har va­rit öp­pen och svår. Norsk me­dia har be­va­kat fyl­kesmö­te efter fyl­kesmö­te för att bör­ja räk­na landsmö­tes­man­dat. När rös­ter­na räk­na­des vi­sa­de det sig att den av­gö­ran­de om­röst­ning­en slu­ta­de 98-90 till det ”blåa” al­ter­na­ti­vet.

Par­ti­et var allt­så splitt­rat, be­slu­tet var in­te helt en­kelt. För KRF är mer åt väns­ter på väns­ter-hö­ger-ska­lan än re­ge­ring­en. Men när det gäl­ler Krf:s vär­de­frå­gor me­na­de många par­ti­med­lem­mar att hö­ger­re­ge­ring­en är ett bätt­re al­ter­na­tiv. KRF vill bland an­nat ta upp frå­gan om en pa­ra­graf i den nors­ka ab­ort­lag­stift­ning­en, rät­ten till ab­ort om fost­ret har en all­var­lig sjuk­dom, som par­ti­et me­nar är en sor­te­rings­pa­ra­graf.

De­bat­ten i Gar­der­mo­en var re­spekt­full och öp­pen om de sak­po­li­tis­ka väg­val som par­ti­et ställ­des in­för. Man kan ana att par­tistra­te­ger­na i Ar­bei­der­par­ti­et och Høy­re var fru­stre­ra­de och ner­vö­sa över att de bå­da do­mi­ne­ran­de par­ti­er­na i norsk po­li­tik var i hän­der­na på det lil­la par­ti­et KRF.

AP:S par­ti­le­da­re Jo­nas Ga­hr Stø­re var märk­bart be­svi­ken efter om­röst­ning­en, men än­då re­spekt­full. Sv-le­da­ren Audun Lys­bak­ken me­na­de att nu ha­de Frem­skrittspar­ti­et stärkt sin makt i norsk po­li­tik. För många Krf-med­lem­mar har just tan­ken på att sit­ta i sam­ma re­ge­ring som FRP va­rit otänk­bar. När det gäl­ler sy­nen på mi­gra­tion och bi­stånd har de två par­ti­er­na va­rit hår­da mot­stån­da­re.

Nu väl­kom­nar stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) först en bud­get­kom­pro­miss och se­dan re­ge­rings­för­hand­ling­ar med KRF. På fre­dags­kväl­lens press­kon­fe­rens lät hon myc­ket nöjd med re­sul­ta­tet.

Man kan dra pa­ral­lel­ler mel­lan Krf:s di­lem­ma och in­ter­na de­batt till den si­tu­a­tion som Cen­ter­par­ti­et och Li­be­ra­ler­na be­fin­ner sig i just nu. Om KRF nu – trots allt – väl­jer re­ge­rings­sam­ar­be­te med FRP, var­för kan in­te C och L re­ge­ra med stöd av SD? Men det finns en vik­tig skill­nad mel­lan FRP och SD. FRP är på det eko­no­mis­ka om­rå­det ett ge­nu­int hö­ger­par­ti och har si­na röt­ter i mot­stånd ”mot höga skat­ter, av­gif­ter och of­fent­li­ga in­grepp”. Re­ge­ring­en Sol­berg har ett li­be­ralt pro­gram som SD knap­past skul­le skri­va un­der på.

Men tar C och L upp en dis­kus­sion om för­hål­lan­det till SD in­ternt kan man räk­na med att pro­ces­sen tar minst li­ka lång tid och kom­mer att va­ra minst li­ka svår som i Nor­ge.

För många Krf-med­lem­mar har just tan­ken på att sit­ta i sam­ma re­ge­ring som FRP va­rit otänk­bar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.