Ett steg när­ma­re fos­sil­fri kom­mun

Strömstads Tidning - - Nyheter - VICTOR PET­TERS­SON

Att kö­ra fos­sil­fritt blir nu enkla­re i Strömstad. Bi­o­gassta­tio­nen som nu står fär­dig, är re­do för in­vig­ning vid Eko­par­ken i Strömstad.

I dag tors­dag får Strömstad sin förs­ta bi­o­gassta­tion. Ma­ria Arons­son som job­bar in­om kom­mu­nen som mil­jöstra­teg, men även sit­ter med i He­la Grö­na vägen (ett pro­jekt in­om Fyr­bo­dal som går ut på att främ­ja fos­sil­fria trans­por­ter), ser fram emot in­vig­ning­en.

– In­vig­ning­en kom­mer att bli en kort histo­ria, men det kom­mer myc­ket kun­nigt folk som ska be­rät­ta om sta­tio­nen, be­rät­tar Ma­ria Arons­son.

Kom­mu­nen har som mål att re­dan 2030 va­ra fos­sil­fri. Många av bi­lar­na som idag an­vänds in­om kom­mu­nens verk­sam­he­ter kom­mer att by­tas ut.

– Vi har idag fem gas­bi­lar, men många fler kom­mer att till­kom­ma allt ef­tersom le­a­singav­ta­len lö­per ut, be­rät­tar Ma­ria Arons­son.

HON TROR DOCK in­te att det­ta kom­mer va­ra li­ka lön­samt för vårt grann­land, då de en­ligt hen­ne har en mer ut­veck­lad el­bils­flot­ta, me­dan många nors­ka bus­sar och last­bi­lar går på gas.

– Nor­ge har ju sat­sat mer på el­bi­lar än vad vi har gjort här, så jag tror att just på per­son­bils­fron­ten kom­mer det in­te att va­ra en så stor ef­ter­frå­gan på bil­lig gas här i Strömstad.

Ma­ria Arons­son tror att ef­ter­frå­gan just i Strömstad kom­mer att va­ra svag i bör­jan, men att det kom­mer bli bätt­re med ti­den. * Bi­o­gas är ett helt för­ny­bart bräns­le som fram­ställs av bi­o­mas­sa och be­står till störs­ta de­len av me­tan. Bi­o­gas an­vänds till pro­duk­tion av vär­me och el el­ler som for­dons­gas. Den kan ock­så an­vän­das som rå­va­ra el­ler ener­gikäl­la in­om in­du­strin.

– Ef­ter­frå­gan är in­te jät­tes­tor just nu, men det kom­mer nog att bli bätt­re med ti­den, be­rät­tar Ma­ria Arons­son.

Att kö­ra på bi­o­gas är nog nå­got av det bäs­ta du kan gö­ra mil­jö­mäs­sigt, en­ligt Ma­ria Arons­son. Bi­o­gas kan gö­ras på ex­em­pel­vis di­na hus­hålls­so­por.

BI­O­GAS FRAM­STÄLLS GE­NOM röt­ning av or­ga­niskt ma­te­ri­al som matav­fall, slam från re­nings­verk el­ler an­nan bi­o­mas­sa. Det kan ock­så fram­stäl­las ge­nom för­gas­ning av ex­em­pel­vis skogs­bi­o­mas­sa.

– Bi­o­gas är me­tan som in­te är far­lig för na­tu­ren, så skul­le det läc­ka ut så skul­le det in­te gö­ra nå­gon ska­da. Det är bil­li­ga­re och bätt­re för mil­jön, sä­ger Ma­ria Arons­son.

Bild: VICTOR PET­TERS­SON

GRÖN TANKSTATION. Den nya bi­o­gassta­tio­nen lig­ger på Ös­ter­röd och in­vigs i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.