Ba­lans mel­lan gläd­je och all­var

Strömstads Tidning - - Sport - THO­MAS BENNELIND

Det rå­der po­si­ti­va käns­lor i Grebbestad. Två ra­ka seg­rar ger la­get stad­ga in­för sis­ta se­ri­e­mat­chen mot Husqvar­na. Men blickar kom­mer än­då att be­hö­va rik­tas mot re­sultat­tav­lan på Va­pen­val­len.

– Det är otro­ligt till­freds­stäl­lan­de att vi kla­ra­de av att vin­na mot Ut­sik­ten med 4-1. Grab­bar­na ska ha en stor eloge. Över­lag vi­sar vi bra in­ten­si­tet i ar­bets­vil­jan, sä­ger Matti Demegård efter hel­gens vik­ti­ga tre­po­äng­a­re på Sparvallen.

PÅ TIS­DAGS­KVÄL­LEN VAR la­get i gång efter vins­ten mot Ut­sik­ten. Po­äng­en gör att Greb­bestads ut­gångs­lä­ge in­för den sis­ta om­gång­en är av­se­värt för­bätt­rat.

Att kon­kur­ren­ter­na i bot­ten­stri­den (Kristi­an­stad och Karls­kro­na) för­lo­ra­de och spe­la­de oav­gjort (Äng­el­holm) gjor­de in­te sa­ken säm­re.

Trots att Grebbestad vun­nit två ra­ka mat­cher är man fort­fa­ran­de be­ro­en­de av att mot­stån­dar­la­gen gör ”sitt”.

Matti Demegård, som är in­för­stådd i ek­va­tio­nen, vill dock to­na ner kon­cent­ra­tio­nen på re­sul­ta­ten i de övri­ga mat­cher­na.

– Na­tur­ligt­vis mås­te vi ha koll på re­sultat­tav­lan, men det blir in­te fo­kus. För oss hand­lar det om att pre­ste­ra till­räck­ligt bra för att få med re­sul­tat. Ty­värr är vi be­ro­en­de av de and­ra la­gens re­sul­tat, men det kan vi in­te gö­ra så myc­ket åt. Vi får ba­ra hop­pas att det går vår väg, sä­ger han.

I MAT­CHEN MOT Ut­sik­ten fick man ock­så ef­ter­läng­tad ut­del­ning. 4-1 var Grebbestad hit­tills störs­ta se­ger för sä­song­en. Stor lätt­nad för la­gets of­fen­si­va spe­la­re.

– Det be­ty­der na­tur­ligt­vis myc­ket för själv­för­tro­en­det för la­get, men ock­så för spe­lar­na som gör må­len, sä­ger Matti Demegård.

Fram till av­spar­ken mot Husqvar­na vill Demegård se fort­satt hög in­ten­si­tet. Greb­bestads­trä­na­ren får ock­så till­ba­ka av­stäng­de Markus Svens­son.

Of­fen­sivt spetsas man till då Ah­med Ab­dul­ta­o­fik är till­ba­ka i full trä­ning efter ska­da.

– Det gäl­ler att vi har rätt an­spän­ningsni­vå för att in­te ax­lar­na ska ham­na för högt. En an­nan vik­tig fak­tor är att hit­ta gläd­je i all­va­ret. Det är vik­tigt att vi hit­tar ba­lan­sen, sä­ger Matti Demegård.

Mot­stån­dar­la­get Husqvar­na är re­dan kla­ra för ned­flytt­ning till di­vi­sion 2.

”När vi möt­te dem i våras var vi vär­da minst en po­äng. Men nu har de bytt trä­na­re, vil­ket har för­änd­rat dem li­te grann.”

MATTI DEMEGÅRD Trä­na­re, Greb­bestads IF

I VÅRAS FÖR­LO­RA­DE Grebbestad mö­tet på Sil­je­vi med 1-2.

Gif-trä­na­ren Matti Demegård hö­jer var­nings­flag­gan för HFF. Med ett få­tal om­gång­ar kvar byt­tes trä­na­ren Ben­ja­min West­man ut mot Jör­gen Lars­son.

– När vi möt­te dem i våras var vi vär­da minst en po­äng. Men nu har de bytt trä­na­re, vil­ket har för­änd­rat dem li­te grann, sä­ger Demegård.

Bild: THO­MAS BENNELIND

RE­DO FÖR AV­GÖ­RAN­DE OMGÅNG. Grebbestad trä­na­de på tis­dags­kväl­len i Tanumshede in­för sis­ta se­ri­e­mat­chen mot Husqvar­na FF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.