Gil­ler­stedt hyl­lar de­fen­si­ven

Strömstads Tidning - - Sport - THO­MAS BENNELIND

13 in­släpp­ta mål på åt­ta mat­cher, se­ri­e­le­da­re och sta­bilt spel. Lions form­kur­va pe­kar fort­satt upp­åt. Mot Ly­se­kil vän­de la­get un­der­läge till se­ger i svår­spe­la­de Gull­mars­borg.

Tre mat­cher åter­står i hoc­keytre­an för Lions som nu hö­jer blic­ken mot spel i all­tre­an. Det­ta kan la­get och trä­na­ren Mathias Gil­ler­stedt gö­ra efter att man be­seg­rat Ly­se­kil med 6-3 (2-1, 1-4, 0-1).

– Ly­se­kil är lu­ri­ga. De har en mind­re rink och det är all­tid svårt att mö­ta dem på de­ras hem­ma­plan. Men vi gör en jät­te­bra match över tre pe­ri­o­der, sä­ger Gil­ler­stedt.

LHC-FORWARDEN PA­TRIK OLS­SON gjor­de 1-0 i bör­jan på förs­ta pe­ri­o­den. Led­ning­en stod sig i drygt fem mi­nu­ter. Hem­ma­la­get re­pli­ke­ra­de ge­nom Victor Lun­din. 1-1-må­let fö­re­gicks av spel i nu­me­rärt över­läge se­dan bac­ken Emil Berg­man sut­tit i ut­vis­nings­bå­set.

Med en­dast tre se­kun­der kvar till pe­ri­od­vi­lan gjor­de Ly­se­kils Victor Karls­son 2-1.

– Vi gjor­de ett par enk­la miss­tag i förs­ta pe­ri­o­den, sä­ger Mathias Gil­ler­stedt.

Men Ly­se­kils gläd­je blev kort­va­rig. El­li­ot Gil­ler­stedt kvit­te­ra­de ti­digt för Lions i mit­ten­pe­ri­o­den. Kort där­på ha­de man ett par fi­na mi­nu­ter. Bac­ken Fredrik Ols­sons två ra­ka mål låg ba­kom vänd­ning­en som in­ne­bar led­ning 3-2. Måns Ax­els­son slog in pucken som in­ne­bar 5-3.

MATHIAS GIL­LER­STEDT BERÖMDE för­svars­spe­let:

– Vi var bätt­re ge­nom he­la mat­chen och gjor­de vad som mås­te till i Ly­se­kils rink ge­nom att åka myc­ket skrid­skor och sät­ta press, sä­ger han.

Filip Hil­mers­son punk­te­ra­de mat­chen med sitt 6-3-mål i tred­je pe­ri­o­den. No­ter­bart är att Hil­mers­son le­der po­äng­li­gan i hoc­keytre­an – tätt följd av tre Lions­spe­la­re: El­li­ot Gil­ler­stedt, Le­on Gil­ler­stedt och Måns Ax­els­son.

Po­äng­en fort­sät­ter att spe­las in. Men Mathias Gil­ler­stedt ser ock­så star­ka siff­ror ur de­fen­siv syn­vin­kel.

EN­DAST 13 IN­SLÄPP­TA mål är kvit­tens på att man hit­tat ba­lans ge­nom lag­de­lar­na.

– Jag mås­te lyf­ta back­spe­let, som in­ne­bär att blir myc­ket enkla­re för vå­ra for­wards. De sät­ter upp fi­na puc­kar och är lug­na, sä­ger Gil­ler­stedt.

Med 23 po­äng top­par allt­så Lions hoc­keytre­an. Åt­ta po­äng skil­jer ner till två­an Kål­le­red.

På fre­dag kom­mer Rön­näng till Lions­hov.

– Vi tän­ker lång­sik­tigt och mås­te bli än­nu bätt­re. Mål­sätt­ning­en är att om fy­ra vec­kor spe­la i all­tre­an. Då mås­te vi ta fort­sät­ta ta nya steg. Sam­ti­digt tyc­ker jag att vi un­der se­nas­te veckan och i två se­nas­te mat­cher­na har höjt oss på nytt, sä­ger Mathias Gil­ler­stedt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.