Thu­re Abrahamsson – en fö­re­bild

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - FÖR CEN­TER­PAR­TI­ET I STRÖMSTAD HANS-INGE SÄLTENBERG

Vi har nåtts av bu­det om Thu­re Abra­hams­sons bort­gång. Thu­re var mång­å­rig för­tro­en­de­man in­om Strömstads kom­mun från kom­mu­nens bildan­de i slu­tet av 1960-ta­let till slu­tet av 1990-ta­let.

Han ha­de ock­så un­der lång tid oli­ka or­ga­ni­sa­to­ris­ka upp­drag i Cen­ter­rö­rel­sen. Thu­re ha­de en stor in­tegri­tet och sköt­te si­na för­tro­en­de­upp­drag med stor nog­grann­het och ut­i­från in­sik­ten att det var just ett för­tro­en­de, det gäll­de så­väl in­om Cen­ter­par­ti­et som in­om Strömstads Kom­mun.

THU­RE VAR OCH per­so­ni­fi­e­ra­de för­tro­en­de­man­nen och att det behövs tid och ef­ter­tan­ke för klo­ka be­slut om vå­ra ge­men­sam­ma kom­mu­na­la frå­gor, vil­ket po­li­tis­ka be­slut hand­lar om. Född i Ta­num och för oss i Strömstad känd som bo­en­de på Val­bäck näs­ta he­la sin verk­sam­ma tid i Strömstad. Thu­re en­ga­ge­ra­de sig som ung i Cen­ter­rö­rel­sen och dess ung­doms­för­bund i Ta­num.

NÄR HAN FLYT­TA­DE till Val­bäck blev det ett lång­va­rigt en­ga­ge­mang i den lo­ka­la par­ti­or­ga­ni­sa­tio­nen i Nä­singe. Det blev ock­så många och ak­ti­va år med ord­fö­ran­de­skap i par­ti­or­ga­ni­sa­tio­nen för Strömstad. Han led­de det or­ga­ni­sa­to­ris­ka ar­be­tet för Cen­ter­par­ti­et Strömstad un­der 1970-ta­let.

En pe­ri­od som var en om­da­nings­pe­ri­od för det po­li­tis­ka ar­be­tet bå­de or­ga­ni­sa­to­riskt och idémäs­sigt som en ef­fekt av kom­mun­sam­man­slag­ning och sam­hälls­de­bat­ten i stort in­ne­bar, för Cen­ter­par­ti­et li­ka väl som för and­ra par­ti­er.

HAN VAR OCK­SÅ un­der 70ta­let, som sty­rel­se­le­da­mot och ord­fö­ran­de, le­dan­de i ut­veck­lan­de av Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan i Strömstad/ta­num. Thu­re ha­de ett stort so­ci­alt pa­tos och var från Strömstads kom­muns start fram till slu­tet av 80-ta­let en­ga­ge­rad i so­ci­al­nämn­den, den mesta ti­den som ord­fö­ran­de.

Un­der mer än 20 år var Thu­re över­för­myn­da­re. Thu­re satt un­der många är i kom­mun­sty­rel­sen och cen­tra­la bygg­nads­kom­mit­tén, un­der åren 1988–1991 var han vice ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen. Un­der en kort pe­ri­od ock­så som ord­fö­ran­de för då­va­ran­de skol­sty­rel­sen.

”Vi som en­ga­ge­ra­de oss i Cen­ter­rö­rel­sen i Strömstad un­der bör­jan av 1970-ta­let ha­de i Thu­re en god läro­mäs­ta­re”

VI SOM EN­GA­GE­RA­DE oss i Cen­ter­rö­rel­sen i Strömstad un­der bör­jan av 1970-ta­let ha­de i Thu­re en god läro­mäs­ta­re som gav stöd och in­spi­ra­tion bå­de po­li­tiskt och or­ga­ni­sa­to­riskt men som ock­så tog de­batt och ut­ma­na­de i den idépo­li­tis­ka de­bat­ten bå­de in­om Cen­ter­rö­rel­sen och kring sam­häl­lets ut­veck­ling. En fö­re­bild som för­tro­en­de­man har läm­nat oss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.