Sundström fick ta emot Tau­be­pri­set

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - HAM­PUS EKLUND

På tors­dags­kväl­len för­ä­ra­des Bo Sundström Orusts sto­ra Evert Tau­be-pris. Ett pris som be­ty­der ex­tra myc­ket för Bo Kas­pers­sång­a­ren.

Evert Tau­be lev­de bå­de som ung och vux­en på Än­gön och Fla­tön på Orust. Där­för vil­le kom­mu­nen hed­ra po­e­ten, för­fat­ta­ren, och mu­si­kern med att in­stif­ta ett pris i hans namn.

I vå­ras stod det klart att årets vin­na­re var Bo Sundström, känd som sång­a­ren i ban­det Bo Kas­pers Or­kes­ter. På tors­da­gen tog han emot ut­mär­kel­sen på Orust.

– Tau­be la rib­ban för att skri­va lå­tar på svens­ka. Det är dit man nå­gon­stans strä­var, men att nå upp dit, det kan man nog glöm­ma, sä­ger han.

HAN BE­RÄT­TAR ATT han har en väl­digt spe­ci­ell re­la­tion till Evert Tau­bes verk, vil­ket gör att han kän­ner sig ex­tra hed­rad över ut­mär­kel­sen.

– För mig är det väl­digt myc­ket pap­pa. Min mam­ma gick bort gans­ka ti­digt, hon var 63 år. Då sa pap­pa ”jag or­kar in­te mer” och vi res­te till­sam­mans till Ma­lay­sia, be­rät­tar han.

Bo Sund­ströms far ska då ha troll­bun­dit de and­ra tu­ris­ter­na ge­nom att sjunga Tau­be på stran­den där de bod­de.

– Jag kom­pa­de och al­la lyss­na­de. Ing­en för­stod, men det var som när man hör Dy­lan, this mat­ters.

Även un­der fa­derns sista år var Tau­be en stor del i de­ras re­la­tion. Un­der de sista två åren var Bo Sund­ströms pap­pa så då­lig att han knappt var kon­takt­bar. Men när gi­tar­ren kom fram och Bo bör­ja­de spe­la Tau­be, då vaknade hans far.

– Det var en av de fi­nas­te pe­ri­o­der­na i vår re­la­tion trots hans till­stånd. Mu­sik fun­ge­rar som en murklätt­ra­re som tar sig över hin­der.

PRI­SET SKUL­LE EGENT­LI­GEN ha de­lats ut på Tau­be-spe­len un­der som­ma­ren, men fes­ti­va­len fick läg­ga ner ef­ter då­lig bil­jett­för­sälj­ning. Hur var käns­lan när du fick re­da på att du in­te skul­le få pri­set där?

– Vill du ha den of­fi­ci­el­la el­ler är­li­ga ver­sio­nen, frå­gar han skrat­tan­de.

– Jag satt på Got­land i 30 gra­der när jag fick det sam­ta­let och tänk­te yes, ha­ha. Men det är själv­klart jät­tetrå­kigt att det blev in­ställt.

Bild: ELI­SA­BETH ALVENBY

FÅR TAU­BE­PRI­SET. Bo Sundström, här med Bo Kas­pers or­kes­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.