”Det var döds­straff på att va­ra en som jag”

STRÖMSTAD: BEN­NIE ÅKER­FELDT PÅ STRÖMSTADS GYM­NA­SI­UM

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje -

Han gör det näm­li­gen på re­san­de­ro­ma­ni och öpp­nar där­med en di­rekt sinn­lig in­gång i sitt äm­ne. Vi hör nå­got av re­san­dero­mer­nas kul­tur och språk­me­lo­di.

In­led­nings­fra­sen be­ty­der: ”God mor­gon al­le­sam­mans! Jag he­ter Ben­nie Åker­feldt och jag är en äk­ta re­san­deromsk gam­mal gub­be.”

Nu ska det hand­la om ro­mer­nas histo­ria, om de oli­ka roms­ka grup­per­nas liv i lan­det Sve­ri­ge. Ben­nie Åker­feldt från Kin­na i Väs­ter­göt­land till­hör den roms­ka grupp som fun­nits här längst: De förs­ta an­teck­ning­ar­na om dem gjor­des i Stock­holm på 1500-ta­let. Re­san­dero­mer­na upp­fyl­ler kri­te­ri­er­na för en na­tio­nell mi­no­ri­tet, det vill sä­ga för­u­tom att ha va­rit länge i lan­det har de ock­så ett le­van­de språk och en le­van­de kul­tur.

I den svens­ka lä­ro­pla­nen står det att al­la ele­ver ska få kän­ne­dom om de na­tio­nel­la mi­no­ri­te­ter­nas histo­ria, re­li­gi­on, kul­tur och språk. Men det är upp till var­je sko­la att gö­ra verk­lig­het av det­ta och det tycks gå li­tet si och så. Det är där­för ”den gam­le roms­ke gub­ben” Ben­nie oför­tru­tet re­ser om­kring och be­rät­tar.

En mörk histo­ria om män­ni­skor som det om­gi­van­de sam­häl­let på oli­ka sätt för­sökt bli av med.

– Det var döds­straff på att va­ra en så­dan som jag, sä­ger Ben­nie.

1637 kom näm­li­gen en lag, ”Pla­cir­kat om tar­tar­nes för­drifwan­de af lan­det”, som sa­de att fö­re 8 no­vem­ber det­ta år skul­le al­la re­san­dero­mer ha läm­nat lan­det. Kvin­nor och barn som på­träf­fa­des ef­ter det­ta da­tum skul­le för­pas­sas ur lan­det, vux­na män häng­as.

Så fort­sät­ter han sin ge­nom­gång av sam­häl­lets in­ställ­ning: la­gar om

– Latcho tej­sa sas­sa­ro! Man­der bju­char Ben­nie Åker­feldt ta man­der aschar jekh hor­ta ro­ma­no pu­ra­no pu­ro. De fles­ta av oss upp­fat­tar nog ba­ra namnet Ben­nie Åker­feldt, när han in­le­der sin fö­re­läs­ning.

Bild: MA­RI­TA ADAMSSON

FÖRELÄSARE. Ben­nie Åker­feldt vid en fö­re­läs­ning i Tanumshede 2016.

ÖKAD KUN­SKAP. Yl­va Jo­nas­son och To­va Fors­berg tyc­ker det är bra att Ben­nie

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.