Över­by i lad­dat bot­ten­mö­te

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - THO­MAS BENNELIND

Noll seg­rar ef­ter fem mat­cher är in­te vad Över­by och trä­na­ren Andre­as Eriks­son har räk­nat med. Nu ställs man mot ta­bel­ljum­bon Mel­le­rud. – Det är en mås­te­match för oss, sä­ger han.

Ef­ter stor­för­lus­ten för två vec­kor se­dan bor­ta mot Hind­ås (4–13) har Över­by slic­kat så­ren och gnug­gat for­men. Andre­as Eriks­son be­rät­tar att spe­larupp­slut­ning­en kring trä­ning­ar­na har va­rit god.

– Vi vet om vad vi mås­te gö­ra och hur vi ska gö­ra det. Jag tyc­ker att det har sett bra ut på trä­ning­ar­na. Ener­gin och in­ten­si­te­ten hos spe­lar­na är hög, sä­ger Över­byträ­na­ren.

Mel­le­rud och Över­by möt­tes i en trä­nings­match på för­sä­song­en. Då blev det klar se­ger för Strömstads­la­get. Mot­stån­dar­la­get från Dals­land har, lik­som Över­by, än­nu in­te vun­nit i in­ne­ban­dy­fem­man.

– Det kom­mer att bli en jämn match. Se­dan tror jag in­te hel­ler att de kom­mer hit för att dra ner på tem­pot, sä­ger Andre­as Eriks­son.

MED PÅ SE­NAS­TE trä­ning­en var Hen­rik Norgren. Över­bys ti­di­ga­re trä­na­re gör come­back ute på pla­nen och hop­pas fram­för allt bi­dra med ru­tin.

– Det ska bli jät­te­ro­ligt att spe­la innebandy igen, det som jag in­te har i be­nen har jag kanske med mig i hu­vu­det, sä­ger han. Hur ser du på la­gets sä­song hit­tills?

– Det finns kun­nan­de och ka­pa­ci­tet. Men jag tror myc­ket hand­lar om själv­för­tro­en­de. För­hopp­nings­vis vän­der det för oss nu på sön­dag. Kil­lar­na mås­te tro vad de gör.

Trä­na­ren Andre­as Eriks­son tror ock­så att det kan bli li­te av en ”Norgren”-ef­fekt. Dess­utom spetsas trup­pen till yt­ter­li­ga­re när po­äng­spe­la­ren Ben­ni Frans­son är till­ba­ka ef­ter ska­da.

– Hen­rik kom­mer att bi­dra med sin vin­nar­skal­le och ett rug­gigt bra skott, sä­ger Eriks­son.

HAN HOP­PAS OCK­SÅ att Över­by ska få stopp på det de­fen­si­va läc­ka­get. 52 in­släpp­ta mål på fem om­gång­ar är ing­en ro­lig sta­tistik. I se­ri­en är det en­dast Mel­le­rud som är säm­re med 56 bak­läng­es­mål.

– Vi har job­bat på, må­lat på tak­tik­tav­lor och ana­lys­rat hur vi ska bli bätt­re, sä­ger Andre­as Eriks­son.

Bild: THO­MAS BENNELIND

GÅR FÖR FÖRS­TA VINS­TEN. På sön­dag vän­tar bot­ten­mö­te mel­lan Över­by-mel­le­rud i ak­ti­vi­tets­hal­len. (Ar­kiv­bild)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.